Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 707195

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2010 r.
VI SA/Wa 1295/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Andrzej Siwek (sprawozdawca).

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Warszawie Andrzej Siwek po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego K. P. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi J. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz radcy prawnego K. P.koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie: 1) 1.200 złotych (tysiąc dwieście złotych) powiększonej o kwotę 264 złotych (dwieście sześćdziesiąt cztery złoych) stanowiącą 22% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego, 2) 17 złotych (siedemnaście złotych) tytułem zwrotu udokumentowanych wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lipca 2009 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga J. W. na Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) maja 2009 r. nr (...) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w kwocie 6.000 zł.

W dniu 3 września 2009 r. skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego. Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 26 października 2009 r., uwzględniając wniosek skarżącego, zwolniono go kosztów sądowych oraz przyznano mu radcę prawnego z urzędu.

W piśmie z dnia 30 listopada 2009 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych (...) poinformowała o wyznaczeniu radcy prawnego K. P. pełnomocnikiem z urzędu dla skarżącego.

Wyrokiem z dnia 25 marca 2010 r. oddalono przedmiotową skargę

Wyznaczony w sprawie radca prawny K. P. pismem z dnia 29 marca 2010 r. wniósł o zasądzenie kosztów z tytułu udzielonej pomocy prawnej z urzędu związanych z reprezentowaniem skarżącego w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia radcy prawnemu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 z późn. zm.). W przedmiotowej sprawie ustanowiony z urzędu radca prawny K. P. reprezentował skarżącego w postępowaniu sądowoadministracyjnym I instancji przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. Zgodnie natomiast z § 14 ust. 2 pkt 1) ppkt a) cyt. rozporządzenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna, stawkę minimalna oblicza się na podstawie § 6 omawianego rozporządzenia. W przedmiotowej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest decyzja Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrzymująca w mocy decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego nakładającą karę pieniężną w kwocie 6.000 zł, a w myśl § 6 pkt 4 cyt. rozporządzenia stawka minimalna przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 5.000 do 10.000 zł wynosi 1.200 zł, przy czym w myśl § 2 ust. 3 ww. rozporządzenia kwotę tę należy podwyższyć o stawkę 22% podatku od towarów i usług, tj. kwotę 264 zł.

Ponadto wyznaczony pełnomocnik udokumentował niezbędne wydatki związane z prowadzeniem sprawy w postaci opłacenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

W związku z powyższym, w myśl art. 250 w zw. z art. 258 § 2 pkt 8) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.