Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919777

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 31 maja 2012 r.
VI SA/Wa 1275/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Henryka Lewandowska-Kuraszkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej o sprostowanie oczywistej omyłki w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1275/11 w sprawie ze skargi L. K. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) września 2010 r. Nr (...) w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego udzielonego na znak towarowy słowno-graficzny "(...)" postanawia:

1.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1275/11 w ten sposób, że w miejsce błędnie wskazanego numeru decyzji "(...)" wpisać prawidłowy numer decyzji "(...)",

2.

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1275/11, w ten sposób, że na stronie pierwszej uzasadnienia wyroku, w drugim wersie od góry, w miejsce sformułowania "Nr (...)"" wpisać "Nr (...)"

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 21 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) września 2010 r. nr (...).

W sentencji powyższego wyroku omyłkowo, wbrew zamierzeniom Sądu, wpisano nr decyzji "(...)".

Omyłkowo wpisano również numer decyzji "(...)" na pierwszej stronie uzasadnienia wyroku.

W myśl art. 156 § 2 w zw. z jego § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm., nazywanej dalej "p.p.s.a."), Sąd na posiedzeniu niejawnym może postanowić o sprostowaniu w wyroku niedokładności, błędów pisarskich albo rachunkowych lub innych oczywistych omyłek. Zgodnie z art. 159 p.p.s.a. sprostowanie może nastąpić na wniosek strony lub uczestnika postępowania.

Sprostowaniu podlegają także oczywiste omyłki w uzasadnieniu wyroku (por. postanowienie SN z dnia 15 kwietnia 1982 r. sygn. akt I PZ 7/82), gdyż sentencja wyroku wraz ze sporządzonym uzasadnieniem tworzą jedną całość i w związku z tym powszechnie przyjmowany jest pogląd, iż sprostowaniu mogą podlegać wadliwości zarówno sentencji, jak i uzasadnienia (Kodeks postępowania cywilnego - Komentarz; B. Dobrzański, M. Lisiewski, Z. Resich, Wł. Siedlecki Wyd. Prawnicze, Warszawa 1975 r. str. 548 oraz T. Ereciński, J. Gudowski i M. Jędrzejewska - Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego cz. I postępowanie rozpoznawcze, Wyd. Prawnicze, Warszawa1997 r. str.503).

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała podstawa do sprostowania sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1275/11, poprzez wykreślenie omyłkowo wpisanego numeru decyzji "(...)" i zastąpienie go numerem " (...)", jak również zaistniała podstawa do sprostowania w uzasadnieniu ww. wyroku podanego w drugim wersie od góry, na stronie pierwszej uzasadnienia wyroku, numeru decyzji "(...)" na numer "(...)".

Uwzględniając powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 159 w związku z art. 156 § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.