Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1939955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 125/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) listopada 2014 r., Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 15 grudnia 2014 r. skarżąca, M. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z (...) listopada 2014 r., Nr (...), Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym Pana I. P. z tytułu wykonywania umowy zlecenia zawartej ze skarżącą.

W wykonaniu zarządzenia Sądu, w dniu 9 lutego 2015 r. doręczono stronie skarżącej odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2015 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 złotych, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia (z.p.o.k. 18).

Pismem z 13 lutego 2015 r. skarżąca wniosła o zwolnienie jej od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi.

Prawomocnym postanowieniem tutejszego Sądu z 25 czerwca 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 125/15 odmówiono spółce przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie (k. 128).

W wykonaniu zarządzenia z 5 października 2015 r., przy piśmie z 13 października 2015 r., uznanym za doręczone z dniem 2 listopada 2015 r. (k. 151), przesłano skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości określonej zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału VI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 19 stycznia 2015 r. Na wykonanie wezwania zakreślono stronie termin 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, z uwagi na prawomocne postanowienie tutejszego Sądu o odmowie przyznania prawa pomocy, wydane na skutek wniosku skarżącej o zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, złożonego w terminie otwartym do uiszczenia wpisu, Sąd przy piśmie z 13 października 2015 r. wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu w wysokości określonej w zarządzeniu Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie z 19 stycznia 2015 r. Korespondencja zawierająca odpis ww. zarządzenia została prawidłowo wysłana na adres skarżącej spółki. Przesyłka była dwukrotnie awizowana (19 października 2015 r. i 27 października 2015 r.). Ponieważ nie została odebrana przez adresata, 4 listopada 2015 r. zwrócono ją do Sądu (wpływ 10 listopada 2015 r.). Działając na podstawie art. 73 p.p.s.a. przesyłkę uznano za doręczoną z dniem 2 listopada 2015 r., tj. ostatniego dnia 14-dniowego okresu, na jaki złożono ją w placówce pocztowej, liczonego od pierwszego zawiadomienia. Siedmiodniowy termin przewidziany do uiszczenia wpisu od skargi upływał 9 listopada 2015 r. W zakreślonym terminie skarżąca spółka nie uiściła wymaganego wpisu, co potwierdza udzielona w dniu 23 listopada 2015 r., przez Oddział Finansowo - Budżetowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, informacja o braku wpłaty w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając w oparciu o art. 220 § 3 orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.