Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840076

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 listopada 2015 r.
VI SA/Wa 1241/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aneta Lemiesz.

Sędziowie WSA: Izabela Głowacka-Klimas, Zbigniew Rudnicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2015 r. sprawy ze skargi L. K. na decyzję Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy nadania uprawnień budowlanych oddala skargę w całości

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.