Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3004522

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 października 2018 r.
VI SA/Wa 1230/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.).

Sędziowie WSA: Aneta Lemiesz, Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2018 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia (...) kwietnia 2018 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.