VI SA/Wa 1227/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2786079

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lutego 2020 r. VI SA/Wa 1227/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Sławomir Kozik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi " (...)" Sp. z o.o. z siedzibą w " (...) "na decyzję Ministra Energii z dnia " (...) "kwietnia 2018 r. nr " (...)" w przedmiocie określenia nadpłaty w opłacie zapasowej postanawia:

1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2. zwrócić skarżącej kwotę 1 105,00 (słownie: tysiąc sto pięć) złotych, tytułem zwrotu uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 30 maja 2018 r. " (...) "Sp. z o.o. z siedzibą w " (...)" (dalej jako "Skarżąca", "Spółka") wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (dalej jako "WSA") skargę na decyzję Ministra Energii z " (...)" kwietnia 2018 r. nr " (...)" (dalej jako "zaskarżona decyzja") w przedmiocie określenia wysokości nadpłaty w opłacie zapasowej.

Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:

W dniach 25-27 października 2017 r. zespół kontrolny pracowników Agencji Rezerw Materiałowych dokonał kontroli w należącym do Skarżącej Oddziału Gaz w " (...)". Kontrola dotyczyła zapasów obowiązkowych w zakresie, o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1210 z późn. zm., dalej jako "ustawa o zapasach"). Z przeprowadzonej kontroli sporządzono Protokół Kontroli nr " (...)", datowany na 27 października 2017 r.

Pismem z 19 grudnia 2017 r. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zawiadomił Spółkę o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie określenia wysokości nadpłaty opłaty zapasowej w stosunku do Skarżącej za miesiące: kwiecień 2015 r., czerwiec 2015 r., sierpień 2015 r., październik 2015 r., listopad 2015 r., kwiecień 2016 r., maj 2016 r., czerwiec 2016 r., sierpień 2016 r., październik 2016 r., listopad 2016 r. oraz grudzień 2016 r. Postanowieniem Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych Nr " (...) "z " (...) "lutego 2018 r. w toczącym się wobec Skarżącej postępowaniu administracyjnym, dopuszczono jako dowód Protokół Kontroli z " (...)" października 2017 r. nr " (...)", którą Prezes ww. agencji przeprowadził u Spółki na podstawie przepisów art. 29 ustawy o zapasach. Pismem z 2 lutego 2018 r. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych poinformował Spółkę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie określenia wysokości nadpłaty opłaty zapasowej. Spółka nie składała żadnych wniosków dowodowych, nie wypowiadała się odnośnie zebranych dowodów i materiałów, nie kwestionowała również dokonanych ustaleń zawartych w Protokole Kontroli z " (...)" października 2017 r.

Decyzją z " (...)" lutego 2018 r. nr " (...) "Prezes Agencji Rezerw Materiałowych określił wysokość nadpłaty w opłaty zapasowej wobec Skarżącej za następujące miesiące:

1. za kwiecień 2015 r. - w wysokości 21 757,00 zł;

2. za czerwiec 2015 r. - w wysokości 16 648,00 zł;

3. za sierpień 2015 r. - w wysokości 8 681,00 zł;

4. za październik 2015 r. - w wysokości 3 462,00 zł;

5. za listopad 2015 r. - w wysokości 21 440,00 zł;

6. za kwiecień 2016 r. - w wysokości 902,00 zł;

7. za maj 2016 r. - w wysokości 10 634,00 zł;

8. za czerwiec 2016 r. - 56 917,00 zł;

9. za sierpień 2016 r. - w wysokości 26 759,00 zł;

10. za październik 2016 r. - w wysokości 7 913,00 zł;

11. za listopad 2016 r. - w wysokości 33 021,00 zł;

12. za grudzień 2016 r. - w wysokości 22 420,00 zł.

Na powyższą decyzję Skarżąca wniosła odwołanie do Ministra Energii, w którym zarzuciła naruszenie art. 21b ust. 6 i 7 ustawy o zapasach, w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym decyzją, poprzez ich niezastosowanie w sprawie, prowadzące do dokonania przez Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych wymiaru opłaty zapasowej bez uwzględnienia prawa do obniżenia wysokości należnej opłaty zapasowej z tytułu produkcji gazu płynnego (LPG) polegającej na jego mieszaniu, o opłatę zapasową uiszczoną z tytułu przywozu gazu płynnego (LPG) wykorzystanego jako składnik w toku wskazanej produkcji.

Po rozpatrzeniu odwołania Minister Energii, jako organ odwoławczy (dalej również jako "organ"), decyzją z " (...)" kwietnia 2018 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z " (...)" lutego 2018 r.

" (...) "Sp. z o.o. z siedzibą w " (...) "w ustawowym terminie zaskarżyła do WSA decyzję z " (...)" kwietnia 2018 r. wnosząc o jej uchylenie w całości i przekazanie do ponownego rozpatrzenia przez Ministra Energii, a także o zasądzenie kosztów postępowania, wraz z kosztami zastępstwa procesowego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie skargi w całości.

Pismem z 17 lipca 2018 r. (k. 27) organ wniósł o skierowanie niniejszej sprawy na posiedzenie mediacyjne. W piśmie zaznaczył, że w przypadku skierowania sprawy do mediacji wnosi o wyznaczenie mediatora przez sąd. W odpowiedzi na ww. pismo Skarżąca pismem z 6 sierpnia 2018 r. (k. 34-35) przychyliła się do wniosku organu o skierowanie przedmiotowej sprawy na posiedzenie mediacyjne, jak również wniosła o wyznaczenie mediatora.

Pismem z 4 września 2018 r. (k. 42) organ wskazał jako mediatora w przedmiotowej sprawie pana A. S. z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Skarżąca na powyższe wyraziła zgodę (pismo - k. 44).

W konsekwencji Sąd postanowieniem z 7 grudnia 2018 r. skierował strony postępowania do mediacji, wskazał A. S. jako zgodnie wyznaczonego przez strony postępowania mediatora w sprawie oraz pouczył strony postępowania o możliwości niewyrażenia zgody na przeglądanie przez mediatora akt sprawy, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia.

W wykonaniu zarządzenia sędziego sprawozdawcy, pismem z 4 października 2018 r. (k. 52) wskazano wyznaczonemu mediatorowi dane kontaktowe stron postępowania.

W dniu 14 marca 2019 r. do przedmiotowej sprawy wpłynął Protokół mediacji z 7 marca 2019 r. (k. 63-64) z którego wynika, że posiedzenie mediacyjne zostało przeprowadzone z udziałem przedstawicieli organu, Skarżącej oraz wskazanego mediatora. Podpisanie protokołu mediacji przez strony doprowadziło do zakończenia postępowania mediacyjnego w dniu 7 marca 2019 r. Zapisy protokołu mediacji wskazują na to, że w wyniku przeprowadzonej mediacji strony doszły do porozumienia, w którym dokonano następujących ustaleń:

1) Minister Energii w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania protokołu mediacji uchyli w całości zaskarżoną decyzję i uchyli w całości decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych nr " (...) "z " (...)" lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości nadpłaty opłaty zapasowej oraz rozpozna sprawę co do istoty określając dla Skarżącej wysokość nadpłaty opłaty zapasowej w zakresie miesięcy objętych pierwotną decyzją organu z zastosowaniem takiej wykładni art. 21b ust. 5 ustawy o zapasach, zgodnie z którą w sytuacjach gdy Skarżąca była jednocześnie "handlowcem" i "producentem" w rozumieniu ustawy o zapasach, Skarżąca nie będzie obowiązana do dwukrotnego uiszczenia opłaty zapasowej od tych samych wolumenów paliw;

2) w związku z osiągnięciem celu mediacji, Skarżąca powinna otrzymać zwrot całości wpisu sądowego od skargi na decyzję organu;

3) Skarżąca rezygnuje z dochodzenia od Ministra Energii zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w związku z wniesieniem przez ten podmiot skargi na pierwotną decyzję organu; 4) koszty przeprowadzenia postępowania mediacyjnego zostaną poniesione przez obie strony postępowania w równych częściach.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, wezwano organ do nadesłania stanowiska w związku z protokołem mediacji z 7 marca 2019 r. W odpowiedzi, organ pismem z 4 czerwca 2019 r. (k. 70) poinformował, iż Minister Energii wydał w dniu " (...)" kwietnia 2019 r. decyzję nr " (...) "zgodną z ustaleniami stron co do sposobu załatwienia sprawy, wyrażonego w treści protokołu z mediacji. Podał również, że nowa decyzja organu została doręczona stronie w dniu 7 maja 2019 r. Jednocześnie organ, powołując się na ustalenia w toku posiedzenia mediacyjnego, na podstawie art. 201 § 2 w związku z art. 206 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej jako "p.p.s.a."), wniósł o odstąpienie od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania w całości i zwrot całości wpisu sądowego na rzecz Skarżącej.

W dniu 26 lipca 2019 r. do tut. Sądu wpłynęło pismo organu do którego dołączono poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji Ministra Energii z " (...)" kwietnia 2019 r. nr " (...)" (k. 75, 76-87). Organ jako podstawę prawną ww. decyzji wskazał art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z art. 117 § 1 p.p.s.a., art. 74a i art. 73 § 1 pkt 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) w zw. z art. 21b ust. 13 ustawy o zapasach oraz art. 21b ust. 1 i 5 ustawy o zapasach, w związku z ustaleniami zawartymi w protokole z mediacji z 7 marca 2019 r. dokonanymi w wyniku skierowania do postępowania mediacyjnego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie sprawy o sygn. akt VI SA/Wa 1227/18 prowadzonej na skutek wniesienia skargi przez Skarżącą na decyzję Ministra Energii z " (...)" kwietnia 2018 r. nr " (...) "w sprawie określenia wysokości nadpłaty w opłacie zapasowej. Decyzją tą (tj. z " (...)" kwietnia 2019 r.) Minister Energii uchylił w całości swoją decyzję z " (...) "kwietnia 2018 r. nr " (...) "oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z " (...)" lutego 2018 r. nr " (...) "w sprawie określenia wysokości nadpłaty w opłacie zapasowej dla Spółki za miesiące: kwiecień 2015 r., czerwiec 2015 r., sierpień 2015 r., październik 2015 r., listopad 2015 r., kwiecień 2016 r., maj 2016 r., czerwiec 2016 r., sierpień 2016 r., październik 2016 r., listopad 2016 r. i grudzień 2016 r. oraz orzekł w tym zakresie co do istoty sprawy w ten sposób, że:

1. określił wysokość nadpłaty w opłacie zapasowej dla Skarżącej za następujące miesiące:

1. za kwiecień 2015 r. - w wysokości 10 875,00 zł;

2. za czerwiec 2015 r. - w wysokości 574,00 zł;

3. za październik 2015 r. - w wysokości 17 870,00 zł;

4. za kwiecień 2016 r. - w wysokości 7 499,00 zł;

1. umorzył postępowanie pierwszej instancji w części dotyczącej określenia wysokości nadpłaty w opłacie zapasowej za miesiące: sierpień 2015 r., listopad 2015 r., maj 2016 r., czerwiec 2016 r., sierpień 2016 r., październik 2016 r., listopad 2016 r. i grudzień 2016 r.

W uzasadnieniu ww. decyzji Minister Energii podniósł m.in. to, że instytucja mediacji w postępowaniu sądowoadministracyjnym pozwala na autoweryfikację stanowiska pierwotnie zajętego przez organ, w przypadku gdy strony dokonają potrzebnych ustaleń podczas postępowania mediacyjnego. Umorzenie postępowania w punkcie 2 decyzji organ uzasadnił bezprzedmiotowością postępowania administracyjnego podyktowaną tym, że Prezes Agencji Rezerw Materiałowych w dniu 4 czerwca 2018 r. dokonał zwrotu nadpłaty opłaty zapasowej Spółki za miesiące wskazane w ww. punkcie decyzji. W związku z tym nie można określić wysokości nadpłaty w opłacie zapasowej za pozostałe miesiące będące przedmiotem postępowania.

Pismem z 3 września 2019 r. (k. 93) organ poinformował Sąd, iż decyzja Ministra Energii z " (...)" kwietnia 2019 r. nr " (...) "nie została zaskarżona do Sądu, jest ostateczna oraz prawomocna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 115 § 1 p.p.s.a., na wniosek skarżącego lub organu, złożony przed wyznaczeniem rozprawy, może być przeprowadzone postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa. Na podstawie ustaleń dokonanych w postępowaniu mediacyjnym, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji (art. 117 § 1 p.p.s.a.)

W myśl art. 118 § 1 p.p.s.a. na akt wydany na podstawie ustaleń, podjętych przez strony w wyniku posiedzenia mediacyjnego, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Jeżeli skarga na akt lub czynność wydane lub podjęte na podstawie ustaleń mediacyjnych nie zostanie wniesiona albo skarga ta zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne (art. 118 § 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie, na zgodny wniosek stron, Sąd skierował strony do postępowania mediacyjnego. Mediacja zakończyła się porozumieniem. Na skutek realizacji ustaleń mediacyjnych Minister Energii wydał w dniu " (...)" kwietnia 2019 r. decyzję Nr " (...) "na mocy której uchylił w całości, będącą przedmiotem skargi w niniejszej sprawie, decyzję ostateczną organu z " (...)" kwietnia 2018 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z " (...)" lutego 2018 r.

Niezależnie od powyższego należy przy tym podkreślić, iż ostateczny wynik mediacji, tj. dokonanie autoweryfikacji swego stanowiska przez organ, poddany jest w równym stopniu także kontroli Sądu, który bada, czy sposób załatwienia sprawy odpowiada ustaleniom z posiedzenia mediacyjnego. Na gruncie niniejszej sprawy Sąd nie stwierdził jakichkolwiek przesłanek, które mogłyby budzić wątpliwości co do realizacji dokonanych przez strony ustaleń. Decyzja organu z " (...)" kwietnia 2019 r. odpowiada ustaleniom poczynionym przez strony na posiedzeniu mediacyjnym. Organ uchylił zaskarżoną decyzję z " (...)" kwietnia 2018 r. oraz utrzymaną nią w mocy decyzję organu I instancji. Organ wydał nowy akt podając za podstawę prawną do jego wydania m.in. ustalenia zawarte w protokole z mediacji z 7 marca 2019 r. Ponadto decyzja organu z " (...)" kwietnia 2019 r., wydana w trybie art. 117 § 1 p.p.s.a., nie została zaskarżona do sądu administracyjnego.

Mając powyższe okoliczności na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 118 § 2 p.p.s.a. umorzył postępowanie sądowe. Mając na uwadze zgodne ustalenia stron odnośnie kosztów postępowania sądowoadministracyjnego, zawarte w Protokole mediacji (vide k. 56 - pkt 5 lit. c ppkt 2-4) Sąd odstąpił od zasądzenia kosztów postępowania w całości i zwrócił Skarżącej całość wpisu sądowego od skargi na podstawie art. 201 § 2 p.p.s.a. w zw. z art. 206 p.p.s.a. oraz art. 209 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.