Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919776

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 1154/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku L. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w J. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi L. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) kwietnia 2012 r., nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka - L. Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w J., reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. skargę na decyzję tego organu z dnia (...) kwietnia 2012 r. nr (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W związku ze złożoną skargą ustanowiony w sprawie pełnomocnik, pismem z dnia 7 maja 2012 r. skierował do Sądu wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. W uzasadnieniu tego wniosku stwierdził, iż przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie wyłączają wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. Natomiast brak wstrzymania wykonania ww. decyzji może doprowadzić do wyrządzenia po stronie skarżącej spółki znacznej szkody, a także spowodować trudne do odwrócenia skutki. Pełnomocnik argumentował, że niemożność sprzedawania alkoholu w danym sklepie skutkować będzie istotnym spadkiem dochodów osiąganych ze sprzedaży innych towarów w tym punkcie handlowym. Wskazał, że ogólny obrót sklepu w wyniku utraty zezwoleń na sprzedaż alkoholu może spaść o około 30%, a z powodu braku sprzedaży samego tylko alkoholu straty wyniosą minimum 13% obrotu. Możliwość zaistnienia powyższej sytuacji powiązał z koniecznością zmniejszenia zatrudnienia o około 10 osób.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Jest zasadą w postępowaniu sądowoadministracyjnym zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - zwanej dalej p.p.s.a., że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Jednak zgodnie z art. 61 § 3 p.p.s.a. po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Ciężar wykazania istnienia przesłanek zastosowania powołanego przepisu spoczywa na skarżącym składającym wniosek. Powyższe wynika z samego przepisu i zostało potwierdzone obowiązującym orzecznictwem. Jak stwierdził NSA w postanowieniu z dnia 16 marca 2005 r., sąd nie bada z urzędu faktu, czy szkoda lub trudne do usunięcia skutki rzeczywiście mogą zaistnieć. Uprawdopodobnienie tego faktu spoczywa na stronie wnioskującej o wstrzymanie wykonania decyzji (podobnie postanowienie NSA z dnia 6 kwietnia 2005 r. sygn. akt I OZ 190/05, nie publ.; oraz postanowienie NSA z dnia 18 lutego 2005 r. sygn. akt OZ 1506/04). Na okoliczność uzasadniającą wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w przedmiotowej sprawie nie może służyć wskazanie, iż brak możliwości sprzedaży alkoholu w danym sklepie wpłynie na spadek dochodów osiąganych ze sprzedaży innych towarów w tym miejscu, przyczyni się do ogólnego spadku obrotów, co będzie mogło skutkować koniecznością zmniejszenia liczby personelu zatrudnionego w tym sklepie. Argumentacja przedstawiona we wniosku nie uzasadnia wstrzymania wykonania decyzji ani ze względu na ryzyko powstania znacznej szkody, ani z uwagi na niebezpieczeństwo wywołania trudnych do odwrócenia skutków. Jak stwierdził NSA w postanowieniu z dnia 14 listopada 2006 r. do wykazania, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, konieczne jest wykazanie istnienia konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie wykonania aktu jest zasadne, a twierdzenia te powinny zostać poparte stosownymi dokumentami (vide: postanowienie NSA z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt II FZ 585/06, niepubl.). Taką konkretną okolicznością nie może być ewentualny, prognozowany spadek obrotów w sklepie, wywołany cofnięciem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, skutkujący, jak wskazuje skarżąca spółka, koniecznością ograniczenia liczby personelu.

W związku z powyższym na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270), Sąd postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.