Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851806

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 lipca 2014 r.
VI SA/Wa 112/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Grzelak.

Sędziowie WSA: Pamela Kuraś-Dębecka, Zbigniew Rudnicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lipca 2014 r. sprawy ze skargi M. K. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia (...) października 2013 r. nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.