Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3013564

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
VI SA/Wa 1103/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Szydłowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.L. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 992/16 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia postanawia:

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącej kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

M. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 992/16 dotyczącej nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia.

Zarządzeniami z dnia 18 czerwca 2019 r. wezwano skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia wezwań, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącej w dniu 15 lipca 2019 r. (k. 11 akt sądowych). W zakreślonym przez Sąd terminie skarżąca uiściła wpis od skargi, lecz nie nadesłała odpisu skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), merytoryczne rozpoznanie zasadności skargi poprzedzone jest badaniem dopuszczalności jej wniesienia. Skarga jest dopuszczalna, gdy przedmiot sprawy należy do właściwości sądu, skargę wniesie uprawniony podmiot, oraz gdy spełnia ona wymogi formalne i została złożona w terminie. Stwierdzenie braku którejkolwiek z wymienionych przesłanek dopuszczalności zaskarżenia uniemożliwia nadanie skardze dalszego biegu, co prowadzi do jej odrzucenia.

W myśl art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

W niniejszej sprawie wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie odpisu skargi zostało doręczone skarżącej w dniu 15 lipca 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upływał zatem w dniu 22 lipca 2019 r., a ponieważ w zakreślonym terminie skarżąca nie wykonała wezwania Sądu, skargę należało odrzucić Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.