Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919773

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 1 czerwca 2012 r.
VI SA/Wa 1097/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Śliwińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1097/11 zapadłego w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną,

2.

zwrócić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

M. Sp. z o.o. z siedzibą G. (dalej też jako skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej też jako Prezes NFZ, organ) z dnia (...) marca 2011 r. nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2010 r. Nr (...), oddalającą odwołanie skarżącej od rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 27 października 2011 r. uchylił zaskarżoną decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (nazywanego dalej "Prezesem NFZ") oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Dyrektora (...) Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) grudnia 2010 r.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie do wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony Prezesowi NFZ w dniu 10 listopada 2011 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanowiony w sprawie pełnomocnik Prezesa NFZ w osobie radcy prawnego W. K. złożył skargę kasacyjną od wyroku z dnia 27 października 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. Skarga kasacyjna (wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu) została nadana w urzędzie pocztowym W. (...) w dniu 13 grudnia 2011 r. (data stempla pocztowego), listem poleconym nr: R (...).

Postanowieniem z dnia 10 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 27 października 2011 r.

Na powyższe postanowienie Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wniósł zażalenie domagając się uchylenia powyższego postanowienia o odmowie przywrócenia terminu. Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2012 r. sygn. akt II GZ 122/12 oddalił powyższe zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej p.p.s.a.), skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Dzień doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem jest początkiem biegu trzydziestodniowego terminu, jego koniec następuje natomiast z upływem trzydziestego dnia.

W niniejszej sprawie odpis wyroku wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o terminie do wniesienia skargi kasacyjnej został doręczony Prezesowi NFZ w dniu 10 listopada 2011 r. Tym samym termin na wniesienie skargi kasacyjnej upłynął w dniu 10 grudnia 2011 r. Uwzględniając fakt, iż na ten dzień przypadała sobota a w myśl art. 83 § 2 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, uznać należy, iż termin na wniesienie skargi kasacyjnej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia upłynął dnia 12 grudnia 2011 r. Skarga kasacyjna (wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu) została natomiast nadana w urzędzie pocztowym W. (...) listem poleconym nr: R (...) w dniu 13 grudnia 2011 r. (data stempla pocztowego), a więc po upływie przewidzianego ustawą trzydziestodniowego terminu.

Jednocześnie postanowieniem z dnia 10 lutego 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 27 października 2011 r., przy czym postanowienie to wskutek oddalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny zażalenia, stało się prawomocne.

W świetle powyższego, niewątpliwie skarga kasacyjna Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku z dnia 27 października 2011 r. wniesiona została z uchybieniem terminu wskazanego przez ustawodawcę, a okoliczność ta obliguje Sąd do odrzucenia przedmiotowej skargi kasacyjnej. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 178 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając w oparciu o art. 178 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną wniesioną w dniu 13 grudnia 2011 r. od wyroku z dnia 27 października 2011 r. jako spóźnioną. O zwrocie wpisu Sąd orzekł w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.