Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919772

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 24 maja 2012 r.
VI SA/Wa 1092/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dorota Wdowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 października 2011 r., sygn. akt VI SA/Wa 1092/11 w sprawie ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą G. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...) w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia:

1.

odrzucić skargę kasacyjną;

2.

zwrócić Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia kwotę 100 złotych (słownie: sto złotych), uiszczoną tytułem wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 października 2011 r. sygn. akt VI SA/Wa 1092/11 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia (...) marca 2011 r. nr (...). Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony organowi w dniu 27 października 2011 r. (k. 87).

Pismem z dnia 12 grudnia 2011 r. pełnomocnik organu wniósł skargę kasacyjną od powyższego wyroku wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Prawomocnym postanowieniem z dnia 2 stycznia 2012 r. sygn. akt VI SA/Wa 1092/11 Sąd odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej podnosząc, iż brak staranności po stronie pełnomocnika organu nie może uzasadniać przywrócenia terminu do dokonania czynności, której terminowi uchybił. Stanowisko Sądu I instancji znalazło akceptację w postanowieniu NSA z dnia 15 maja 2012 r. sygn. akt II GZ 159/12 oddalającym zażalenie organu wniesione na ww. postanowienie.

Stosownie do treści art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony organowi w dniu 27 października 2011 r. (k. 87). Ustawowy termin w wymiarze trzydziestu dni na skuteczne wniesienie skargi kasacyjnej upływał zatem w dniu 28 listopada 2011 r. Skarga kasacyjna sporządzona przez profesjonalistę wniesiona została w dniu 13 grudnia 2011 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej nie został przywrócony. Postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej jest prawomocne (k. 109).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając w oparciu o art. 178 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną wniesioną w dniu 13 grudnia 2011 r. sporządzoną przez adwokata i załączoną do wniosku z dnia 12 grudnia 2011 r., jako spóźnioną. O zwrocie wpisu Sąd orzekł w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.