Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2226654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2017 r.
VI SA/Wa 1/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Andrzej Wieczorek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 30 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. Ż. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) sierpnia 2016 r., Nr (...) w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

Uzasadnienie faktyczne

J. Ż. (dalej skarżący) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) sierpnia 2016 r., Nr (...) w części, w jakiej po merytorycznym rozpoznaniu sprawy utrzymuje ona w mocy uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z (...) marca 2016 r. w sprawie skreślenia skarżącego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. Wraz ze skargą skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zaskarżona uchwała doręczona została skarżącemu w dniu 19 września 2016 r. (z.p.o. w aktach administracyjnych sprawy).

W uzasadnieniu wniosku skarżący wskazuje, że nie mógł złożyć w terminie skargi do Sądu, bowiem w dniu 17 listopada 2016 r. otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 listopada 2016 r. sygn. akt 1663/16, w którym Sąd postanowił o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi J. Ż. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) maja 2016 r., Nr (...) o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od uchwały z (...) marca 2016 r. w sprawie skreślenia skarżącego z listy aplikantów radcowskich. Skarżący wskazuje, że powyższe postanowienie stanowi część akt sprawy, a zatem skarżący nie był w stanie złożyć skargi na podstawie kompletu dokumentów i dochować staranności przy jej sporządzeniu. Podniósł, że wskazane postanowienie dotyczy bezpośrednio postępowania, które toczy się w sprawie skreślenia wnioskodawcy z listy aplikantów radcowskich. W jego ocenie, stanowi niezbędne pismo pozwalające, w przypadku uwzględnienia skargi na spełnienie podstawowej zasady prawa administracyjnego jaką jest zasada prawdy obiektywnej. Brak w aktach sprawy ww. postanowienia prowadziłby do procedowania na niekompletnych dokumentach i w konsekwencji mógłby zaważyć na wyniku całego postępowania. Wskazuje, że stara się zachować należytą staranność, ale nie ma pełnej kontroli nad procesem sporządzania pism.

Skarżący podnosi, że przyczyna niemożności wniesienia skargi do Sądu ustała wraz z doręczeniem mu w dniu 17 listopada 2016 r. postanowienia Sądu z 14 listopada 2016 r. Termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi upływał z dniem 24 listopada 2016 r. a zatem złożenie w tym dniu wniosku w placówce pocztowej czyni, zdaniem skarżącego, zadość wymaganiom ustawowym, a przywrócenie terminu jest zasadne i konieczne.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 85 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718; dalej p.p.s.a.) czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Jednakże w świetle art. 86 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Art. 87 p.p.s.a. stanowi natomiast, że pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 87 § 3 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4).

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne (por. postanowienie SN z 22 lipca 1999 r., I PKN 273/99, OSNAP 2000, Nr 20, poz. 757; Tadeusz Woś, Hanna Knysiak - Molczyk, Marta Romańska Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz Warszawa 2005 r. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis str. 333).

Przystępując do rozpoznania wniosku, Sąd ustalił, iż w sprawie zachowany został termin do jego złożenia. Powyższe, umożliwia merytoryczne rozpoznanie kwestii ewentualnego zawinienia w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Oceniając okoliczności faktyczne występujące w sprawie, w świetle przesłanek uprawniających do przywrócenia terminu do złożenia skargi, Sąd doszedł do wniosku, że brak jest podstaw do jego przywrócenia.

W rozpoznawanej sprawie jako przyczynę uchybienia terminu skarżący wskazuje okoliczność, jaką jest brak w aktach administracyjnych sprawy postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie umarzającego postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi J. Ż. na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) maja 2016 r., Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania - w następstwie uwzględnienia skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. W ocenie skarżącego, powyższe spowodowało, że nie był on w stanie złożyć skargi do Sądu na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) sierpnia 2016 r., Nr (...) na podstawie kompletu dokumentów i dochować przy tym staranności przy sporządzeniu skargi.

Sąd wskazuje, że zgodnie z treścią art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia dręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Z akt administracyjnych rozpoznawanej sprawy wynika, że zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchwała Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z (...) sierpnia 2016 r., Nr (...), uwzględniająca skargę J. Ż. z (...) czerwca 2016 r. w całości i uchylająca w całości uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia (...) maja 2016 r., stwierdzającą uchybienie terminu do wniesienia odwołania od uchwały z (...) maja 2016 r., Nr (...) Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. oraz stwierdzająca, że działanie organu nie było działaniem bez podstawy prawnej i nie miało rażącego naruszenia prawa, jak również po merytorycznym rozpoznaniu sprawy, utrzymująca w mocy zaskarżoną uchwałę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w W. z (...) marca 2016 r. w sprawie skreślenia skarżącego z listy aplikantów radcowskich prowadzonej przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w W., została skutecznie doręczona skarżącemu w dniu 19 września 2016 r. Okoliczność ta nie jest sporna pomiędzy stronami.

Odnosząc się zatem do twierdzeń skarżącego zawartych we wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, Sąd stwierdza, że nie mają one znaczenia dla niniejszej sprawy. Uwzględniając skargę J. Ż. z (...) czerwca 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1663/16) na uchwałę w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od uchwały o skreśleniu z listy aplikantów radcowskich organ po merytorycznym rozpoznaniu odwołania orzekł o utrzymaniu w mocy uchwały o skreśleniu skarżącego z listy aplikantów radcowskich. Doręczenie stronie rozstrzygnięcia w sprawie otwierało termin do jego zaskarżenia do sądu. Skarżący dysponował treścią samego rozstrzygnięcia oraz jego uzasadnieniem, co było wystarczające do skutecznego zaskarżenia stanowiska organu z zachowaniem terminu na dokonanie wspomnianej czynności. Brak w akta administracyjnych rozstrzygnięcia Sądu zamykającego (w znaczeniu procesowym) sprawę zawisłą przed sądem administracyjnym w następstwie skargi z 29 czerwca 2016 r. (która przed przekazaniem akt sądowi została w całości uwzględniona przez organ) nie ma wpływu na bieg termin do wniesienia skargi na uchwałę rozstrzygającą w przedmiocie odwołania.

Uwzględniając powyższe, Sąd uznał, twierdzenia skarżącego zawarte w uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi za niedające podstawy do jego uwzględnienia.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.