VI K 198/19 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3069678

Wyrok Sądu Rejonowego w Lesku z dnia 3 grudnia 2019 r. VI K 198/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Joanna Turek.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Lesku, Zamiejscowy Wydział VI Karny z siedzibą w Ustrzykach Dolnych po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. w Ustrzykach Dolnych, na rozprawie sprawy T. G. - s. J. i B. z domu C., ur. (...) U., zam. B. (...), nie karanego, PESEL (...) oskarżonego o to, że:

w nocy z 12/13 października 2019 r. w U., woj. (...) kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości - 1,17 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu tj. o czyn z art. 178a § 1 k.k.

I. u z n a j e oskarżonego T. G. za winnego czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, a stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. i za to na podstawie art. 178a § 1 k.k. s k a z u j e go na karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

II. na podstawie art. 69 § 1 i § 2 k.k. i art. 70 § 1 k.k. wykonanie orzeczonej oskarżonemu T. G. kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby,

III. na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego T. G. środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat,

IV. na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego zalicza oskarżonemu T. G. okres zatrzymania prawo jazdy od dnia 13 października 2019 r.,

V. na podstawie art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego T. G. świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych,

VI. na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1 ustawy "o opłatach w sprawach karnych" z dnia 23 czerwca 1973 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z zm.) zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości w kwocie 70,00 (siedemdziesiąt) złotych i zwalnia od uiszczenia opłaty sądowej.

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

VI K 198/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art.343, art.343a lub art.387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3-8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

T. G.

w nocy z 12/13 października 2019 r. w U., woj. (...) kierował w ruchu lądowym po drodze publicznej samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...) będąc w stanie nietrzeźwości - 1,17 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W nocy z dnia 12 na 13 października 2019 r. T. G. kierował samochodem osobowym marki P. (...) o nr rej. (...), poruszając się po drodze publicznej z R. w kierunku B. Na ul. (...) w U. został zatrzymany do kontroli przez pełniących wówczas służbę funkcjonariuszy Policji D. G. i R. D. Od kierującego wyczuwalna była wyraźna woń alkoholu, dlatego też T. G. został przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Pierwsze badanie o godz. 02:22 wykazało 1,17 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna został przewieziony do budynku KPP w U. i tam ponownie przebadany z wynikami I badanie (godz. 02:40) - 1,14 mg/I, II badanie (godz. 02:52) - 1,01 mg/I, III badanie (godz. 02:57) - 1,17 mg/I.

a) protokoły badania stanu trzeźwości

b) wyjaśnienia oskarżonego T. G. c) zeznania świadka R. D. d) zeznania świadka E. G.

a) 2-3

b) 38v

c) 39-39v

d) 39v-40

Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCENA DOWODÓW

1.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.

wyjaśnienia oskarżonego T. G.

Oskarżony w swoim wyjaśnieniach przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wskazał, iż w dniu zdarzenia wypił wódkę oraz dwa piwa, po czym wracał do domu samochodem, choć tego wcześniej nie planował. Nigdy wcześniej nie prowadził samochodu pod wpływem alkoholu. Wyjaśnieniom oskarżonego Sąd dał wiarę w całości. Są jasne, spójne i logiczne oraz zbieżne z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

zeznania świadka R. D.

Świadek jest funkcjonariuszem Policji, który w dniu zdarzenia przeprowadzał kontrolę pojazdu oskarżonego. W swoich zeznaniach potwierdził, iż T. G. kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Zeznaniom świadka, jako jasnym, spójnym i logicznym Sąd dał wiarę w całości.

zeznania świadka E. G.

Świadek w swoich zeznaniach podała, iż policjanci skontaktowali się z nią, by odebrała męża z komendy po zatrzymaniu go za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Sąd dał wiarę zeznaniom świadka, bowiem znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym.

protokoły badania stanu trzeźwości

Zostały sporządzone przez uprawnione do tego podmioty, a prawdziwość danych w nich zawartych nie była kwestionowana w toku postępowania.

1.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

T. G.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. popełnia ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym. W rozumieniu art. 115 § 16 k.k. stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, iż oskarżony T. G. prowadził samochód osobowy po drodze publicznej, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badania stanu trzeźwości wykazały, iż o godz. 02:22 oskarżony miał 1,17 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu, następnie o godz. 02:40 - 1,14 mg/I, o godz. 02:52 - 1,01 mg/I, a o godz. 02:57 - 1,17 mg/I.

1.4. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.5. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.6. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.7. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. G.

I., II.

Mając na uwadze dyrektywy wymiaru kary zawarte w art. 53 § 1 k.k., na podstawie art. 178a § 1 k.k. Sąd wymierzył oskarżonemu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat próby. W ocenie Sądu wymierzona kara jest adekwatna do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Oskarżony dopuścił się prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, przekraczając ponad czterokrotnie próg kwalifikujący czyn jako przestępstwo. Biorąc pod uwagę wiek oskarżonego i jego wcześniejszą niekaralność, zgodnie z art. 69 § 1 i § 2 k.k. Sąd uznał, iż wystarczające dla osiągnięcia celów kary i zapobieżenia powrotowi do przestępstwa będzie zawieszenie jej wykonania na okres 2 lat.

T. G.

III.

Wobec oskarżonego, na podstawie art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat. Orzekając środek karny w minimalnym możliwym wymiarze Sąd wziął pod uwagę sytuację życiową oskarżonego, w tym fakt, iż prowadzi własną działalność gospodarczą i jest jedynym żywicielem rodziny.

T. G.

Na postawie art. 43a § 2 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych albowiem orzeczenie tego środka w przypadku skazania za przestępstwo z art. 178a § 1k jest obligatoryjne.

INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

T. G.

IV.

Prawo jazdy zostało oskarżonemu zatrzymane w dniu 13 października 2019 r. Na podstawie art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów Sąd zaliczył oskarżonemu T. G. okres zatrzymania prawo jazdy od dnia 13 października 2019 r.,

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W niniejszej sprawie oskarżony wystąpił z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego, podając, iż przyznał się do popełnienia czynu, nigdy nie był karany za przestępstwa, a jego dotychczasowy sposób życia był nienaganny. Wskazał ponadto, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na wykonywaniu robót budowlanych, otrzymuje zlecenia w miejscowościach odległych od miejsca zamieszkania i musi dojeżdżać do klientów wraz ze swoim sprzętem i materiałami budowlanymi. Co więcej, wraz z żoną starają się o dziecko i w tym celu podjęli terapię w klinikach w K. i L., dokąd muszą dojeżdżać. Sąd nie uwzględnił wniosku oskarżonego, mając na uwadze przede wszystkim znaczny stopień społecznej szkodliwości popełnionego przez niego czynu. Wskazać należy, iż prowadząc pojazd mechaniczny po drodze publicznej, nawet w nocy, gdy ruch pojazdów jest niewielki, będąc pod znacznym wpływem alkoholu oskarżony stwarzał ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Mając ponad 1 mg/I alkoholu w wydychanym powietrzu T. G. nie był w stanie kontrolować swojej reakcji na bodźce zewnętrzne i zachować należytej koncentracji. Swoim zachowaniem w znaczący sposób naruszał reguły bezpieczeństwa w komunikacji. W tej sytuacji okoliczności podawane przez oskarżonego nie mogą być podstawą warunkowego umorzenia postępowania w niniejszej sprawie.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI.

Na podstawie art. 627 k.p.k. oraz art. 17 ust. 1ustawy "o opłatach w sprawach karnych" z dnia 23 czerwca 1973 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z zm.) Sąd zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości w kwocie 70,00 (siedemdziesiąt) złotych i zwolnił go od uiszczenia opłaty sądowej, uznając iż koszty te są niewielkie i oskarżony z osiąganych miesięcznie dochodów będzie w stanie je pokryć bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny.

PODPIS

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.