VI GC 90/19 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3102859

Postanowienie Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 8 czerwca 2020 r. VI GC 90/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SR Justyna Supińska.

Sentencja

Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2020 r. w Gdyni na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w R. przeciwko (...) siedzibą w E. (Niemcy) o zapłatę

postanawia:

I. kosztami sądowymi obejmującymi wydatki na poczet wynagrodzenia tłumacza przysięgłego w kwocie 1 124,41 złotych (jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści jeden groszy) obciążyć powoda (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w R.;

II. nakazać ściągnąć od powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w R. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gdyni kwotę 1 124,41 złotych (jeden tysiąc sto dwadzieścia cztery złote czterdzieści jeden groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych obejmujących wydatki na poczet wynagrodzenia tłumacza przysięgłego tymczasowo wypłaconych przez Skarb Państwa.

Uzasadnienie faktyczne

Pozwem z dnia 16 stycznia 2019 r. powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w R. domagał się zasądzenia od pozwanego (...) z siedzibą w E. kwoty 1 323,86 euro oraz kwoty 496,80 złotych wraz z odsetkami ustawowymi (za opóźnienie i za opóźnienie w transakcjach handlowych) liczonymi od poszczególnych wskazanych w pozwie kwot, a także kosztów procesu - tytułem wynagrodzenia za trzy wykonane na zlecenie pozwanego przewozy, tj. dwa na trasie Holandia - Niemcy i jeden na terytorium Niemiec oraz tytułem rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

Stwierdzając brak jurysdykcji krajowej w niniejszej sprawie postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni odrzucił pozew. Postanowienie to stało się prawomocne z dniem 31 grudnia 2019 r.

W związku jednakże z odmową pozwanego przyjęcia dokumentów - postanowienia o odrzuceniu pozwu wz dnia 1 kwietnia 2019 r. raz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia zażalenia oraz odpisu pozwu wraz z załącznikami z uwagi na język, w jakim je sporządzono (oświadczenie pozwanego, k. 39-41 akt), zarządzono sporządzenie wierzytelnego tłumaczenia tych dokumentów na język niemiecki.

Postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni przyznał za sporządzenie wierzytelnego tłumaczenia powyższych dokumentów wynagrodzenie tłumaczowi przysięgłemu w kwocie 1 052,24 złotych. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, wynagrodzenie to wypłacono tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gdyni.

W związku z koniecznością doręczenia pozwanemu postanowienia z dnia 20 sierpnia 2019 r. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia tłumaczowi przysięgłemu, zarządzono sporządzenie wierzytelnego tłumaczenia tego dokumentu na język niemiecki.

Postanowieniem z dnia 18 października 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni przyznał za sporządzenie wierzytelnego tłumaczenia powyższego postanowienia (wraz z szablonem) wynagrodzenie tłumaczowi przysięgłemu w kwocie 72,17 złotych. Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, wynagrodzenie to wypłacono tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gdyni.

Mając na uwadze, że w związku z odrzuceniem pozwu za stronę przegrywającą niniejszą sprawę należy uznać powoda, na podstawie art. 98 k.p.c. kosztami procesu, w tym obejmującymi wydatki na wynagrodzenie tłumacza przysięgłego w łącznej kwocie 1 124,41 złotych (1 052,24 złotych + 72,17 złotych), obciążono powoda (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w R. (punkt pierwszy sentencji postanowienia) oraz na podstawie art. 113 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.) w zw. z art. 1081 k.p.c. nakazano ściągnąć je od powoda na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gdyni, który tymczasowo wyłożył je ze swoich środków (punkt drugi sentencji postanowienia).

Gdynia, dnia 8 czerwca 2020 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.