VI Cz 882/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2533611

Postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 9 sierpnia 2018 r. VI Cz 882/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO Hanna Morejska-spr.

Sędziowie: Sędzia SO Janina Ignasiak del SSR Aleksandra Korusiewicz po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 sierpnia 2018 r. sprawy z wniosku J. H. z udziałem J. S., A. S. o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu na skutek zażalenia dłużników: J. S. i A. S. od postanowienia Sądu Rejonowego w Lublińcu z dnia 13 kwietnia 2018 r. sygn. akt I Co 152/18 postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie III i odstąpić od obciążania dłużników J. S., A. S. kosztami postępowania w sprawie

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskodawca domagał się nadania klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 19.01. 2015 rep. (...) numer (...)) porządzonemu przez notariusza S. K. z Kancelarii Notarialnej w T., ul. W zakresie braku zapłaty ceny sprzedaży w wysokości 1.30 zł (jeden złoty 30/100)oraz odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie ceny w łącznej wysokości 7.864,35.

Postanowieniem z dnia 13.04. 2018 Sąd Rejonowy w Lublińcu postanowił nadać klauzulę wykonalności aktowi notarialnemu z dnia 19 stycznia 2015 oku sporządzonemu w Kancelarii Notarialnej w T. przez notariusza S. K. Rep (...) nr (...) na rzecz wierzyciela J. H. przeciwko dłużnikom solidarnym J. S., A. S. jednak tylko w zakresie obowiązku zapłaty ceny sprzedaży w kwocie 1,30 zł. W pozostałym zakresie wniosek oddalić wniosek gdyż dłużnicy poddali się egzekucji jedynie odnośnie należności głównej oraz.zasądzić od dłużników J. S. i A. S. solidarnie na rzecz wierzyciela H. M. kwotę 187 zł (sto osiemdziesiąt siedem:złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. O kosztach orzeczono na podstawie art. 770 k.p.c.

Zażalenie na postanowienie w części dotyczącej kosztów postępowania złożyli dłużnicy podnosząc że wniosek został oddalony w zasadniczej części czyli wierzyciela powinny obciążać koszty postępowania.

W odpowiedzi na zażalenie wierzyciel podnosił że koszty postępowania obciążają dłużników gdyż w postępowaniu egzekucyjnym obowiązuje zasada odpowiedzialności dłużnika za koszty egzekucji.

Sąd Okręgowy stwierdza że zażalenie jest zasadne z przyczyn następujących.

Nie budzi wątpliwości że do kosztów postępowania w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności stosuje się przepisy dotyczące postępowania procesowego z mocy art. 13par.2 k.p.c. Jednocześnie w orzecznictwie sądów powszechnych panuje utrwalony pogląd że zawarta w art. 770 k.p.c. regulacja dotycząca kosztów postępowania egzekucyjnego nie ma charakteru kompleksowego i konieczne jest w związku z tym stosowanie uzupełniająco, także ogólnych przepisów o kosztach procesu zawartych w art. 98-124 k.p.c. (tak np. SA w Ł. w sprawie (...))

Postępowanie o nadanie klauzuli jest szczególnym postępowaniem o ściśle określonym przez jego przepisy zakresie kognicji. Ogranicza się ono w zasadzie do badania tytułu egzekucyjnego pod względem formalnym opierając się wyłącznie na prawie procesowym. W szczególności sąd nie bada, czy świadczenie to zostało spełnione. Zauważyć można, że postępowanie egzekucyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu zaczyna się dopiero od wszczęcia egzekucji (art. 796 k.p.c.). Wszczęcie egzekucji może zaś nastąpić po dołączeniu tytułu wykonawczego, a więc tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 776 i art. 797 zdanie drugie k.p.c.). Koszty postępowania egzekucyjnego w tym węższym rozumieniu nie obejmują więc kosztów uzyskania klauzuli wykonalności. Dlatego też zgodnie z treścią art. 108 § 1 k.p.c. w związku z art. 13 § 2 k.p.c. należy wydać rozstrzygnięcie o kosztach postępowania o nadanie klauzuli wykonalności łącznie z postępowaniem co do nadania klauzuli wykonalności. Należy jednak rozważyć, co obejmują koszty postępowania o nadanie klauzuli wykonalności. W myśl art. 770 k.p.c. dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, a więc również koszty uzyskania klauzuli wykonalności. Jednakże w przedmiotowej sprawie wierzyciel reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika złożył wniosek o nadanie klauzuli wykonalności w znacznej części nie istniejącemu w tym zakresie tytułowi egzekucyjnemu. Zatem mają na uwadze zasadę słuszności wynikającą z art. 100zd.2 k.p.c. z mocy art. 386par.1 k.p.c. w zw.zart. 397 par.2 k.p.c. postanowiono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów powszechnych.