Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919759

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
V SA/Wa 990/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Konrad Łukaszewicz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi S. w (...) na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (...) lutego 2012 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Wnioskiem sporządzonym na urzędowym formularzu PPPr z 20 marca 2012 r. S. z siedzibą w C. wystąpił o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych. W oświadczeniu o majątku i dochodach wskazano, iż wysokość kapitału zakładowego wynosi (...) zł, wartość środków trwałych według bilansu za ostatni rok wynosi (...) zł, zaś wartość straty za ostatni rok obrotowy według bilansu wynosi (...) zł. Wnioskująca strona posiada rachunek bankowy z saldem ujemnym 868.022,76 zł. W uzasadnieniu winsoku podniesiono, iż strona skarżąca nie posiada żadnych własnych środków finansowych, z których można by pokryć koszty sądowe. Wskazano w szczególności, iż "funkcjonowanie na płaszczyźnie finansowej możliwe jest dzięki korzystaniu z kredytu na rachunku bankowym; debet na dzień 29 lutego 2012 r. wynosi 868.022,76 zł".

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od zasady ponoszenie przez stronę kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a. i może zostać przyznane osobie prawnej w zakresie częściowym gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 p.p.s.a.).

Wniosek zasługuje na uwzględnienie. Oceniając możliwości finansowe strony wzięto pod uwagę brak wolnych środków finansowych oraz fakt, że wnioskująca jest zakładem opieki zdrowotnej, działającym w sektorze usług zdrowotnych. Zgodnie z oświadczeniem strona korzysta z kredytu na rachunku bankowym, który - w dacie złożenia wniosku - obciążony jest zobowiązaniem na kwotę 868.022,76 zł.

Z wyłożonych względów uznać należało, iż wnioskująca strona nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania i na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.