V SA/Wa 965/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3138540

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 grudnia 2019 r. V SA/Wa 965/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.).

Sędziowie WSA: Jarosław Stopczyński, Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi B. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2019 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.