Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919754

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 czerwca 2012 r.
V SA/Wa 964/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Anna Nasiłowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi S. J. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia (...) lutego 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności przypadających agencjom płatniczym w ramach Wspólnej Polityki Rolnej postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym, tj. 1. zwolnić od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w W.

Uzasadnienie faktyczne

W złożonym na urzędowym formularzu (PPF) wniosku o przyznanie prawa pomocy S. J. (dalej: "skarżący") wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż prowadzi jednoosobowo gospodarstwo domowe, posiada dom o powierzchni 110 m.kw., do którego przysługują rodzeństwu skarżącego roszczenia spadkowe, nieruchomość rolną o pow. 4,41 ha (przede wszystkim IV klasa). Skarżący nie posiada zasobów pieniężnych ani przedmiotów wartościowych. Wskazał, że otrzymuje miesięczny zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł w związku z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, a dochód w użytkowanego gospodarstwa rolnego według jego oświadczenia - "jest znikomy". Skarżący załączył do wniosku opinię sądowo lekarską dotycząca stanu jego zdrowia, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wypis z treści orzeczenia Lekarza Rzeczoznawcy KRUS, decyzja nakładająca na skarżącego obowiązek zwrotu świadczeń z (...), wezwanie do uregulowania należności z tytułu wypłaconych świadczeń z (...), postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z (...) kwietnia 2008 r. o wpisie skarżącego do (...). W aktach sprawy znajduje się również decyzja z dnia (...) kwietnia 2009 r. o umorzeniu należności (...) w wysokości (...) zł.

Mając na uwadze powyższe, zważono co następuje.

Na podstawie art. 243 § 1 oraz art. 245 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej " p.p.s.a.", Sąd może - na wniosek strony złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania - przyznać jej prawo pomocy w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 258 § 1 pkt 1 p.p.s.a. czynności w zakresie postępowania o przyznanie prawa pomocy mogą wykonywać referendarze sądowi.

Zgodnie z art. 245 § 2 p.p.s.a. prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Na obecnym etapie postępowania na wysokość obciążeń finansowych, do poniesienia których wnioskujący byłby zobowiązany składają się wpis od skargi, który w niniejszej sprawie wynosi 200 zł oraz wynagrodzenie dla profesjonalnego pełnomocnika.

Mając na względzie przedstawione we wniosku okoliczności oraz złożone oświadczenia dotyczące posiadanego majątku oraz uzyskiwanych dochodów należało uznać, iż sytuacja materialna skarżącego jest trudna i stanowi pozytywną przesłankę do przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Skarżącego zaliczono do grupy osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, opinie biegłych lekarzy wskazują że skarżący jest niezdolny do pracy w gospodarstwie, a dalsze leczenie i rehabilitacja nie rokują odzyskania zdolności do pracy. Uznano również, że przekwalifikowanie zawodowe nie jest celowe. Skarżący otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w kwocie 153 zł miesięcznie i zgodnie z jego oświadczeniem uzyskuje "znikome" dochody z gospodarstwa rolnego w związku z uprawa zbóż. Uzyskiwane dochody pozwalają na zaspokojenie wyłącznie podstawowych potrzeb życiowych, zatem skarżący nie może partycypować w jakichkolwiek kosztach niniejszego postępowania. Z tych względów oraz kierując się zapewnieniem mu prawa do sądu należało uznać, iż zarówno udział adwokata w sprawie jak i zwolnienie od kosztów sądowych jest uzasadnione.

Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.