Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2238061

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 października 2016 r.
V SA/Wa 927/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi W. W. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2016 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 marca 2016 r. (data nadania) W. W. (zwany dalej skarżącym) wniósł skargę na decyzję opisaną w sentencji niniejszego postanowienia. Wraz ze skargą złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 13 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi.

Skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie.

Postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2016 r. sygn. akt II GZ 800/16 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., zwana dalej: "p.p.s.a."), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zatem warunkiem skutecznego wniesienia skargi do Sądu jest uprzednie otrzymanie przez stronę rozstrzygnięcia w sprawie, a następnie wniesienie skargi w ww. terminie, w trybie przewidzianym w art. 54 § 1 p.p.s.a., tj. za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona skarżącemu w dniu 2 lutego 2016 r., a więc termin do wniesienia skargi mijał z dniem 3 marca 2016 r. Natomiast skarżący wniósł ją w dniu 15 marca 2016 r.

Jak wskazano powyżej skarżącemu nie przywrócono terminu do wniesienia skargi.

Mając na uwadze powołane okoliczności Sąd, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.