Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919747

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 maja 2012 r.
V SA/Wa 918/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie: ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych postanawia: zawiesić postępowanie sądowe

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) dotyczącą ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych złożyła A. M., dalej "skarżąca".

W dniu 18 kwietnia 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęło pismo E.I.-R. (córki A. M.) informujące o śmierci skarżącej. Do pisma załączono odpis skrócony aktu zgonu zmarłej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z treścią art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), dalej: p.p.s.a. sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony.

W rozpoznawanej sprawie nastąpiła śmierć skarżącej, tak więc zaistniała przesłanka uzasadniająca zawieszenie postępowania sądowego.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na mocy art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. oraz art. 131 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.