Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919741

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 15 czerwca 2012 r.
V SA/Wa 880/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) lutego 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy postanawia: zwrócić M. S. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie z (...) października 2010 r. pod pozycją (...) tytułem zwrotu opłaty kancelaryjnej.

Uzasadnienie faktyczne

' Wyrokiem z 28 października 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę M. S. na decyzję opisaną w komparycji niniejszego postanowienia.

W piśmie z 28 października 2010 r. strona skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Strona uiściła również opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł.

Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192), opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

Jednak zgodnie z art. 239 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej: p.p.s.a., nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona skarżąca działanie lub bezczynność organu w sprawach m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych. Tym samym skarżący w przedmiotowej sprawie na mocy powołanego przepisu zwolniony był z obowiązku uiszczenia wpisu sądowego oraz opłaty kancelaryjnej.

Na mocy art. 225 p.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi (...) zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Z uwagi na powyższe uiszczoną opłatę kancelaryjną w wysokości 100 zł należało uznać jako nienależną i w tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.