Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919736

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 maja 2012 r.
V SA/Wa 864/12

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Anna Michałowska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi F. K. na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia... lutego 2012 r. Nr.. w przedmiocie unieważnienia wizy krajowej postanawia: - odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym tj. zwolnienia od kosztów sądowych;

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wystąpił - na urzędowym formularzu PPF - z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. W jego uzasadnieniu oświadczył, iż obecnie przebywa w Polsce i nie osiąga dochodów. Prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, utrzymują się ze wsparcia rodziny w łącznej kwocie... zł miesięcznie. Otrzymywane darowizny z ledwością wystarczają na pokrycie wydatków na wyżywienie i podstawowe potrzeby. Zakwaterowanie zapewnia im nieodpłatnie pani A. D. Ponadto skarżący oświadczył, iż nie posiada nieruchomości, przedmiotów wartościowych ani zasobów pieniężnych.

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Zasadą postępowania sądowoadministracyjnego jest - zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 270) - dalej ustawy p.p.s.a. - ponoszenie przez Strony kosztów postępowania związanych ze swym udziałem w sprawie. Przyznanie prawa pomocy ze środków publicznych jest instytucją wyjątkową i następuje tylko w przypadkach określonych w cytowanej ustawie, po spełnieniu przez stronę określonych przesłanek. Przesłanki te są każdorazowo odnoszone do stanu majątkowego osoby ubiegającej się o przyznanie rzeczonego prawa.

Zgodnie z art. 244 § 1 ustawy p.p.s.a. - prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...). W myśl art. 245 § 1 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Zgodnie z § 3 powołanego przepisu prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego (...).

Prawo pomocy w zakresie częściowym, zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a., zostaje przyznane osobie fizycznej, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Określenie "gdy osoba fizyczna wykaże" oznacza, że to na wnoszącym o przyznanie prawa pomocy spoczywa ciężar dowodu, że znajduje się w sytuacji uprawniającej go do skorzystania z prawa pomocy. Spełnienie tej przesłanki obliguje do przyznania prawa pomocy w stosownym zakresie. Osoba ubiegająca się o zwolnienie powinna zatem we wniosku o przyznanie prawa pomocy zawrzeć oświadczenie zawierające prawdziwe i dokładne dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. W przeciwnym razie sąd, zgodnie z art. 255 cytowanej ustawy, wezwie ją do złożenia dodatkowego oświadczenia, na podstawie którego będzie mógł dokonać oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego wnioskodawcy. Oświadczenie ubiegającego się o przyznanie prawa pomocy jest nieodzowną przesłanką, po weryfikacji zawartych w nim danych, przyznania zwolnienia od kosztów sądowych.

W sprawie skarżący we wniosku o przyznanie prawa pomocy nie przedstawił w sposób wystarczający swojej sytuacji majątkowej, a wezwanie do podania dodatkowych informacji pozwalających na ocenę jego sytuacji finansowej nie zostało w ogóle wykonane. Skarżący nie wyjaśnił m.in. czy posiada jakiekolwiek składniki majątkowe na U., czy posiada rachunki bankowe i oszczędności pieniężne, czy uzyskuje obecnie jakiekolwiek dochody z pracy, ile wynoszą wydatki na zaspokojenie potrzeb życiowych, skąd czerpie środki na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika oraz nie nadesłał dokumentów potwierdzających otrzymywane środki pieniężne z U., wyciągów z posiadanych rachunków bankowych. W tej sytuacji nie można było ustalić jak w rzeczywistości wygląda sytuacja materialna skarżącego.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy p.p.s.a., należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.