Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1919730

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 maja 2012 r.
V SA/Wa 807/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi B.S. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) stycznia 2010 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: zwrócić B.S. kwotę 200 zł (dwieście złotych) tytułem zwrotu nienależnie uiszczonych wpisów sądowych od odrzuconych zażaleń, w tym kwotę 100 zł wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia (...) czerwca 2011 r. pod pozycją (...), oraz kwotę 100 zł wpisaną do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia (...) stycznia 2012 r. pod poz. (...)

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 2 czerwca 2011 r. strona skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie tut. Sądu z dnia 19 maja 2011 r., uiszczając z tego tytułu w tym samym dniu na rachunek Sądu wpis sądowy w kwocie 100 zł (poz. (...)). Postanowieniem z dnia 20 lipca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił ww. zażalenie.

Następnie w dniu 13 stycznia 2012 r. strona skarżąca wniosła zażalenie na postanowienie tut. Sądu z dnia 9 grudnia 2011 r., uiszczając z tego tytułu w tym samym dniu wpis sądowy w wysokości 100 zł (poz. (...)). Postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił zażalenia skarżącej z dnia 13 stycznia 2012 r.

Stosownie do treści przepisu art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1270 t.j.), sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Mając na uwadze powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.