Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1614597

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 października 2014 r.
V SA/Wa 751/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej J. D. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia (...) czerwca 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 751/14 w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia (...) stycznia 2014 r., nr (...) w przedmiocie ustalenie kwoty nienależnie pobranych płatności postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia (...) czerwca 2014 r. odrzucił skargę J. D. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z (...) stycznia 2014 r. i zwrócił wpis sądowy.

Następnie w dniu (...) lipca 2014 r. strona skarżąca wniosła, sporządzoną przez siebie, skargę kasacyjną od postanowienia z dnia (...) czerwca 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Podkreślenia wymaga, że tzw. "przymus adwokacko-radcowski" w sporządzeniu skargi kasacyjnej ma charakter ustawowy i Sąd nie może na prośbę strony czynić w tym zakresie żadnych wyjątków.

W przedmiotowej sprawie skarżąca złożyła skargę kasacyjną sporządzoną przez siebie. Zgodnie z trybem zaskarżenia postanowienia kończącego postępowanie w sprawie skarga kasacyjna która, została sporządzona przez stronę skarżącą osobiście, nie będącą adwokatem lub radcą prawnym, nie wypełnia dyspozycji cytowanego powyżej przepisu i zostaje odrzucona.

W tym stanie sprawy, na podstawie art. 178 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.