Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2903194

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 października 2011 r.
V SA/Wa 731/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak (spr.).

Sędziowie WSA: Beata Krajewska, Mirosława Pindelska, sekretarz sądowy-Marcin Woźniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2011 r. sprawy ze skargi J.S. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną w sprawie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe w zakresie wartości celnej i kwoty długu celnego; oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.