Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2862449

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 20 marca 2013 r.
V SA/Wa 663/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Michał Sowiński (spr.).

Sędziowie WSA: Irena Jakubiec-Kudiura, Barbara Mleczko-Jabłońska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2013 r. sprawy ze skargi S. S.A. we W. na informację Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia... lutego 2013 r. nr... w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.