Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509163

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 612/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. G. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... marca 2018 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżonym pismem z (...) marca 2018 r. organ odmówił P.G. (dalej jako: "skarżący" lub "strona") przyznania pomocy z uwagi na zaistnienie okoliczności określonych w § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 200 w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1469, dalej jako "rozporządzenie"). Organ wyjaśnił, że złożony przez skarżącego wniosek o przyznanie pomocy uzyskał łącznie 26,04 punktów, a zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia Agencja nie przyznaje pomocy, jeżeli przyznano mniej niż 30 punktów na podstawie kryteriów wyboru.

W skardze z 26 marca 2018 r., skarżący wniósł o przyznanie punktów zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia.

W odpowiedzi na skargę, pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, z uwagi na fakt, iż Agencja przywróciła złożony przez stronę skarżącą wniosek o przyznanie pomocy do dalszej weryfikacji. Jak zaznaczono, pismem z (...) kwietnia 2018 r. poinformowano stronę skarżącą, że zaskarżone pismo z (...) marca 2018 r. zostało wyeliminowane z obrotu prawnego.

Wskazane wyżej pismo z (...) kwietnia 2018 r. nr (...) znajduje się w aktach administracyjnych niniejszej sprawy (k. 95) i wynika z niego, że w wyniku ponownej analizy dokumentów zgromadzonych w sprawie, w tym argumentacji podnoszonej przez stronę w skardze wniosek o przyznanie pomocy został przywrócony na drogę dalszej oceny, a pismo z (...) marca 2018 r. o odmowie przyznania pomocy zostało uchylone w całości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a."), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe.

Mając na względzie, iż organ pismem z (...) kwietnia 2018 r. poinformował stronę, iż w wyniku ponownej analizy dokumentów, w tym argumentacji strony zawartej w skardze, zaskarżone pismo z (...) marca 2018 r. zostało uchylone w całości, wskutek czego przywrócono wniosek skarżącego na drogę dalszej oceny, uznać należy, iż dalsze prowadzenie postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie stało się bezprzedmiotowe.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.