Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 648615

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 marca 2010 r.
V SA/Wa 589/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 października 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 589/09 w sprawie ze skargi J. N. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) marca 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP. Postanawia - przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 8 października 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę J. N. na decyzję wydaną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pismem procesowym z dnia 15 października 2009 r. strona skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 8 października 2009 r.

Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącemu w dniu 10 listopada 2009 r.

Na wniosek złożony w dniu 7 grudnia 2009 r. postanowieniem z dnia 11 grudnia 2009 r. przyznano skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym, tj. ustanowienia adwokata. Na mocy powyższego postanowienia Okręgowa Rada Adwokacka w W. w dniu 13 stycznia 2010 r. wyznaczyła skarżącemu pełnomocnika z urzędu.

W dniu 18 lutego 2010 r. (data nadania pocztowego) pełnomocnik skarżącego złożyła skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia. W uzasadnieniu wniosku wskazała m.in. na niemożność wniesienia skargi kasacyjnej w terminie ustawowym z uwagi na to, że została wyznaczona po upływie tego terminu. Pełnomocnik skarżącego podkreśliła, że decyzja Okręgowej Rady Adwokackiej w W. została jej doręczona w dniu 19 stycznia 2010 r. natomiast pełnomocnictwo otrzymała w dniu 2 lutego 2010 r. Do skargi kasacyjnej zostało dołączone pełnomocnictwo z dnia 2 lutego 2010 r. udzielone przez J. N. adw. K. W.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Jednocześnie zgodnie z art. 87 cytowanej ustawy, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona skarżąca powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Termin siedmiodniowy do złożenia wniosku o przywrócenie terminu biegnie od dnia ustania przyczyny uchybienia. Przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego przez sąd ustaje w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej (por. wyrok NSA z 30 listopada 2006 r. sygn. akt II OZ 1115/06).

Reasumując należy stwierdzić, że podjęcie stosownych czynności przez pełnomocnika w terminie nie późniejszym niż 30 dni licząc od dnia zawiadomienia go o ustanowieniu pełnomocnikiem strony, stanowi okoliczność świadczącą o braku winy strony w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej dając tym samym podstawę do przywrócenia tego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.