Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2506872

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 30 stycznia 2018 r.
V SA/Wa 576/17
Zakres kompetencji organów ARiMR w sprawach o przyznanie pomocy.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak (spr.).

Sędziowie: NSA Piotr Piszczek, WSA Jadwiga Smołucha.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 stycznia 2018 r. sprawy ze skargi H. Ł. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia (...) lutego 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej dla producentów rolnych; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi złożonej przez H. Ł. (dalej: "Skarżący" lub "Strona") jest decyzja Dyrektora (...) Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. (dalej: "Dyrektor ARiMR", "organ odwoławczy" lub "organ II instancji") z dnia (...) lutego 2017 r., nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. (dalej: "Kierownik ARiMR" lub "organ I instancji") z (...) grudnia 2016 r., nr (...) odmawiającą przyznania pomocy finansowej. Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem z dnia 5 grudnia 2016 r. Strona zwróciła się o udzielenie pomocy finansowej na 2016 r., o której mowa w § 13j rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm., dalej: "rozporządzenie"). Do wniosku dołączono: 1) kopię protokołu oszacowania szkód nr (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. sporządzonego w L. oraz kopię protokołu oszacowania szkód nr (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. sporządzonego w P., 2) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, 3) wykaz działek ewidencyjnych i powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego decyzją z dnia (...) grudnia 2016 r. Kierownik ARiMR odmówił przyznania stronie pomocy finansowej.

W wyniku rozpoznania odwołania Dyrektor ARiMR decyzją z dnia (...) lutego 2017 2017 r. utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu przytoczył podstawy prawne mające zastosowanie w sprawie. Wyjaśnił, że strona miał obowiązek wraz z wnioskiem przedłożyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, zawierającego informacje o powierzchni uprawy, w której powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%, lub informacje o powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania.

Podkreślił, że § 5 ust. 5 rozporządzenia stanowi, że warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, jest dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przy czym w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z ust. 2 pkt 2, wojewoda potwierdza wstąpienie szkód, sporządzając adnotację na tym protokole. Protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Organ zauważył, że niezbędnym elementem, aby otrzymać pomoc, jest dołączenie do wniosku kopii protokołu oszacowania szkód przez komisję, której skład został uregulowany przepisami § 5 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia. W rozporządzeniu Rady Ministrów przedstawiciel ośrodka doradztwa rolniczego, podobnie jak przedstawiciel izby rolniczej, jest niezbędnym członkiem komisji.

W sprawie natomiast Strona przedstawiła protokół, który został sporządzony przez komisję, której skład był niezgodny z przepisami powszechnie obowiązującymi. Protokół nr (...) został sporządzony przez Komisję w P. powołaną w dniu 24 marca 2016 r. na podstawie zarządzenia Nr (...) Wojewody (...) z dnia (...) marca 2016 r. Powyższy zapis nie znajduje potwierdzenia w dalszej treści protokołu, z którego wynika, że oszacowania szkód dokonała komisja w składzie: A. L. (Ośrodek Doradztwa Rolniczego), oraz M. G. i M. K. z Urzędu Miejskiego w P.

Natomiast w składzie komisji brak było członka przedstawiciela izby rolniczej, uprawnionego i powołanego do przeprowadzenia powyższych czynności. Zatem dołączony do wniosku o przyznanie pomocy protokół nie spełniał wymagań określonych w § 5 ust. 5 rozporządzenia. Co więcej Strona przedstawiła protokół oszacowania szkód, który nie zawierał wymaganej adnotacji wojewody potwierdzającego wystąpienie szkód. Organ podkreślił, że w sprawie adnotacja wojewody na protokole oszacowania szkód Nr (...) z dnia (...) kwietnia 2016 r. była wymagana, gdyż procent strat w średniej rocznej produkcji całego gospodarstwa wyniósł 50% (§ 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia).

Podkreślił także, że w sytuacji, gdy strona dąży do uzyskania określonego przywileju finansowego (w tym środków unijnych) winna dołożyć wszelkiej należytej staranności w celu jednoznacznego i pełnego wykazania, że spełnia ona wszelkie ustawowe przesłanki uzyskania danej płatności. Jakiekolwiek zaniechania w tym zakresie obciążają natomiast ujemnie danego wnioskodawcę. Organ zauważył, że postępowanie ma charakter wnioskowy, co oznacza, że jest ono wszczynane jedynie na wniosek zainteresowanego podmiotu i prowadzone w zakresie określonym przez niego we wniosku (§ 13j ust. 4 rozporządzenia). A zatem to strona postępowania ubiegając się o przyznanie płatności była zobowiązana wykazać, że jej deklaracja podana we wniosku jest prawidłowa, poparta dołączonym do wniosku poprawnym protokołem.

Przerzucanie na organ odpowiedzialności za braki czy nieprawidłowości w takim dokumencie jest nieuzasadnione. Reasumując, to na rolniku ciążył obowiązek załączenia do wniosku protokołu oszacowania szkód potwierdzonego adnotacją wojewody oraz zawierającego podpis przedstawiciela izby rolniczej.

Strona złożyła skargę na ww. decyzję Dyrektora ARiMR. Zaskarżonej decyzji zarzuciła naruszenie:

1)

art. 7, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., dalej: "k.p.a.") poprzez nie zebranie w pełni materiału dowodowego w sprawie, to jest nie wystąpienie przez organ do Wojewody (...) celem ustalenia przyczyn braku adnotacji, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

2)

art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. poprzez utrzymanie w mocy przez Dyrektora (...) Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa decyzji Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w P. z dnia (...) grudnia 2016 r. (dalej zwanego Kierownikiem) pomimo istnienia podstaw do jej uchylenia, co mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy;

W odpowiedzi na skargę Dyrektor ARiMR wniósł o oddalenie skargi, podtrzymując dotychczasową argumentację.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1066) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. z 2017 r., poz. 1369; dalej jako "p.p.s.a.") sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skarga jest bezzasadna.

W niniejszej sprawie zastosowanie miały przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem".

Zgodnie z § 13j ust. 1 rozporządzenia, w 2016 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi (...) producentom rolnym, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana do wysokości równowartości w złotych 15 000 euro ustalanej zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest udzielana:

1)

zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 oraz przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej - w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1, oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, przy czym średnią roczną produkcję rolną ustala się w sposób określony w § 5 ust. 4, albo

2)

na warunkach określonych w art. 25 rozporządzenia nr 702/2014 - w przypadku gdy szkody, o których mowa w ust. 1, oszacowane przez komisję, o której mowa w § 5 ust. 5, wynoszą łącznie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej, o której mowa w pkt 1.

4. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana, w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony w terminie do dnia 5 grudnia 2016 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:

1)

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2)

numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3)

numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) wnioskodawcy albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się, w przypadku ubiegania się o pomoc udzielaną zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 3:

1)

pkt 1:

a)

kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, zawierającego informacje o powierzchni uprawy, w której powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%, lub informacje o powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania,

b)

oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2)

pkt 2:

a)

kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, zawierającego informacje o powierzchni uprawy, w której powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70%, lub informacje o powierzchni upraw w szklarniach i tunelach foliowych, na których powstały szkody w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% powierzchni tych upraw, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub ujemnych skutków przezimowania,

b)

informacje dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Skarżący w dniu 5 grudnia 2016 r. złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 50% i mniej niż 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem w 2016 r. suszy, gradu, huraganu, deszczu na walnego lub ujemnych skutków przezimowania w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Całkowita powierzchnia upraw zgłoszona we wniosku to 110,36 ha.

Zauważyć należy, że w przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie przepisu § 13j ust. 1 rozporządzenia, do wniosku - zgodnie z § 13 ust. 6 rozporządzenia - dołącza się kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5, czyli protokołu zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

Zgodnie z § 5 ust. 7 rozporządzenia, komisja, o której mowa w ust. 5:

1)

składa się co najmniej z 3 osób, w tym 1 przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego oraz 1 przedstawiciela izby rolniczej, mających wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa albo co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego potwierdzony przez sołtysa, z tym że w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej 1 osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa;

2)

dokonuje:

a)

oszacowania szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego powstania tych szkód, nie później jednak niż:

- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw albo

- w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny - w przypadku szkód w środku trwałym, albo

- w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szkód spowodowanych przez powódź w budynkach,

b)

dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad w drzewach owocowych:

- po raz pierwszy - w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania tych szkód,

- po raz drugi - nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia powstania tych szkód;

3)

składa protokół oszacowania szkód wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce powstania tych szkód w terminie:

a)

30 dni od dnia oszacowania szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3,

b)

45 dni od dnia oszacowania szkód - w przypadku protokołów zbiorczych, o których mowa w ust. 6

- z tym że w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych, o którym mowa w pkt 2 lit. b, protokół oszacowania szkód zawiera dane wynikające z oszacowania szkód dokonanego po raz drugi.

Zgodnie z § 5 ust. 8 rozporządzenia protokół oszacowania szkód zawiera:

1)

imiona i nazwiska członków komisji;

2)

datę oszacowania szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

3)

imię i nazwisko, adres i miejsce zamieszkania albo nazwę, adres i siedzibę producenta rolnego, albo adres i miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej oraz numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany;

4)

informację o powierzchni gospodarstwa rolnego, w tym powierzchni upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód;

5)

informacje o zakresie i wysokości szkód w uprawach, zwierzętach gospodarskich, rybach lub środkach trwałych;

6)

informację o kosztach, które nie zostały poniesione ze względu na wystąpienie szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

7)

informację o kwotach uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, zwierząt gospodarskich, ryb lub środków trwałych;

8)

informację o średniej rocznej produkcji rolnej ustalonej w sposób określony w ust. 4 w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej:

a)

z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo

b)

z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;

9)

informację o kwocie obniżenia dochodu, o którym mowa w art. 25 ust. 6 rozporządzenia nr 702/2014;

10)

informacje o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

11)

datę wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

12)

datę zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;

13)

czytelne podpisy członków komisji oraz producenta rolnego.

W niniejszej sprawie niesporne było, że do wniosku o udzielenie pomocy finansowej nie dołączono prawidłowo sporządzonego protokołu oszacowania strat dotyczących upraw położonych na terenie Gminy (...), jak wynika bowiem z treści samego protokołu nr (...) z dnia 1 kwietnia 2016 r. w szacowaniu szkód nie brał udziału przedstawiciel izby rolniczej.

Jak wynika również z § 5 ust. 5 rozporządzenia warunkiem udzielenia pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 jest dołączenie przez wnioskodawcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego protokołu oszacowania szkód zawierającego określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przy czym w przypadku pomocy udzielanej zgodnie z ust. 2 pkt 2, wojewoda potwierdza wystąpienie szkód, sporządzając adnotację na tym protokole. Brak powyższego również wskazuje, ze protokół nie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a tym samym nie może być podstawą do rozstrzygania w oparciu o dane w nim zawarte.

Protokół szacowania szkód, przedłożonych przez Skarżącego, nie spełniał zatem wymogów określonych § 5 ust. 5 i 7 rozporządzenia.

Skarżący w zarzutach skargi twierdzi, że Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR dokładnie nie zbadał przesłanek uniemożliwiających jemu przyznanie pomocy finansowej. Dyrektor nie wystąpił do Wojewody, celem ustalenia przyczyn braku adnotacji o stratach, a wyjaśnienie tych przyczyn może mieć wpływ na wynik sprawy Stanowiska skarżącego w okolicznościach niniejszej sprawy nie można podzielić.

Strona została wezwana w dniu 19 grudnia 2016 r. do złożenia wyjaśnień związanych z brakiem adnotacji wojewody na protokole potwierdzającym wystąpienie szkód. Z dokumentacji sprawy wynika że Strona wyjaśnień nie złożyła.

Organy nie miały wobec tego obowiązku poszukiwania dowodów na poparcie twierdzeń Skarżącego. Skarżący nie składał żadnych wniosków dowodowych poza zakwestionowaniem w odwołaniu decyzji organu I instancji.

Podkreślić przy tym należy, że organy ARiMR rozpoznając wniosek o przyznanie pomocy, takiej jak wnioskowana w realiach niniejszej sprawy, na podstawie wskazanych wcześniej przepisów, nie czynią samodzielnych ustaleń co do wysokości powstałej w uprawach szkody. Opierają się w tym zakresie na szczegółowo określonych przepisami dokumentach, wystawianych przez uprawnione do tego organy. Sanowanie wadliwości takich dokumentów nie należy do kognicji ARiMR, nadto wykraczałoby poza ramy niniejszego postępowania o udzielenie pomocy.

Mając na uwadze przedstawione wcześniej okoliczności, Sąd nie podziela zarzutów skargi o naruszeniu przez organy wskazanych w skardze przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W szczególności nie są zasadne zarzuty niewystarczającego zebrania materiału dowodowego, jego niewłaściwej oceny czy wadliwego przedstawienia motywów decyzji.

W okolicznościach niniejszej sprawy przyjąć należy, że Skarżący nie wykazał okoliczności uprawniających go do uzyskania pomocy, o jaką się ubiegał.

W tej sytuacji Sąd, nie stwierdzając naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy ani naruszenia przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, na podstawie art. 151 p.p.s.a. skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.