Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509181

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 12 czerwca 2018 r.
V SA/Wa 548/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Arkadiusz Tomczak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. L. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

P. L. (zwany dalej skarżącym) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na orzeczenie opisane w komparycji niniejszego postanowienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 tekst jednolity) Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2018 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia.

Odpis ww. zarządzenia został doręczony skarżącemu w sposób zastępczy przewidziany w art. 73 ww. ustawy w dniu 7 maja 2018 r., (k-17), a więc termin do uzupełnienia braków formalnych skargi minął z dniem 14 maja 2018 r.

Ponieważ skarżący nie uzupełnił barków formalnych skargi w wyznaczonym terminie należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ww. ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.