Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2901558

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 września 2011 r.
V SA/Wa 508/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Stopczyński (spr.).

Sędziowie WSA: Dorota Mydłowska, Piotr Kraczowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 września 2011 r. sprawy ze skargi A. A. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) stycznia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu z terytorium RP oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.