Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647711

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 6 sierpnia 2009 r.
V SA/Wa 506/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Joanna Zabłocka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Z. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... lutego 2009 r. Nr... w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... marca 2009 r. G. Z. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... lutego 2009 r.

Zarządzeniem z dnia... kwietnia 2009 r. skarżąca została wezwana do usunięcia braku formalnego skargi przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie (zgodnie z pkt 1V zarządzenia z dnia... kwietnia 2009 r.) zostało doręczone skarżącej na adres wskazany w odpowiedzi na skargę w trybie art. 72 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., w dniu... czerwca 2009 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru w akt sądowych sprawy), zaś żądany brak formalny skargi nie został do dnia dzisiejszego uzupełniony.

W tej sytuacji na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.