Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647702

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 4 listopada 2009 r.
V SA/Wa 495/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 4 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. Sp. z o.o. w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie określenia stawki celnej oraz kwoty należności celnych i zobowiązania podatkowego postanawia: - zwrócić S. Sp. z o.o. w W. nadpłaconą część wpisu sądowego od skargi w kwocie 25 (dwadzieścia pięć) złotych, wpisanego do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu (...) marca 2009 r. pod pozycją (...) (368 zł) oraz w dniu (...) marca 2009 r. pod pozycją (...) (18 zł).

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie strona skarżąca uiściła wpis sądowy od skargi w łącznej kwocie 386 zł, tj. w dniu (...) marca 2009 r., kwotę 368 zł wpisaną do rejestru opłat sądowych pod pozycją (...) oraz w dniu (...) marca 2009 r. kwotę 18 zł wpisaną do rejestru pod pozycją (...) (karta 40 i 44 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwana dalej p.p.s.a.) różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W niniejszej sprawie wpis sądowy od skargi wynosił 361 zł (261 zł w sprawie celnej i 100 zł w sprawie podatkowej - karta nr 42 akt sądowych), skarżąca uiściła natomiast wpis sądowy, w łącznej kwocie 386 zł.

W związku z powyższym kwota 25 zł jest nienależna i podlega zwrotowi.

Mając na uwadze powyższe, Sąd, na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.