Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647695

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 483/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Krajewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. K. - (...) z A. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lipca 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy przyznania pomocy ze środków z budżetu UE postanawia: przywrócić termin do wniesienia skargi;

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z 4 marca 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 3004/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Z. K. na rozstrzygnięcie w przedmiocie wezwania o usunięcie naruszenia prawa zawarte w piśmie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) września 2008 r. nr (...), jako nie podlegającemu zaskarżeniu.

Wnioskiem z 11 marca 2009 r. (data nadania) Skarżący zwrócił się o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Do wniosku Skarżący załączył skargę z 11 marca 2009 r. na pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z (...) lipca 2008 r., którym odmówiono przyznania pomocy ze środków z budżetu UE. Uzasadniając wniosek Skarżący wskazał, iż podstawę do przywrócenia terminu do wniesienia skargi stanowi błędne pouczenie organu o przysługującym środku zaskarżenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Stosownie do treści przepisu art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej: p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Zgodnie z art. 87 § 1 i § 2 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminowi.

W ocenie Sądu rozpoznawany wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Rozpoznawany wniosek został złożony 11 marca 2009 r., a mając na uwadze, iż skarżący podczas rozprawy w dniu 4 marca 2009 r. powziął wiadomość o nieprawidłowym pouczeniu przez organ o przysługujących środkach zaskarżenia, należało uznać, iż wniosek ten został wniesiony w terminie 7 dni wynikającym z art. 87 § 1 p.p.s.a., tj. w terminie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Na wstępie wyjaśnienia wymaga, iż stosownie do przepisu art. 22 ust. 3 ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ze zm), dalej: ustawa o wspieraniu, w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy (w ramach działań wskazanych w ustępie 1 tego artykułu), podmiot wdrążający informuje wnioskodawcę, o odmowie jej przyznania z podaniem przyczyn odmowy. Jednocześnie w art. 22 ust. 4 ustawy o wspieraniu, zagwarantowano wnioskodawcom prawo do złożenia na takie pismo skargi do sądu administracyjnego, na zasadach i w trybie określonych dla aktów lub czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Zatem, aby skutecznie wnieść środek zaskarżenia, o którym mowa w omawianym przepisie art. 22 ust. 4 ustawy o wspieraniu należy, zgodnie z art. 52 § 3 p.p.s.a., uprzednio wezwać na piśmie właściwy organ - w terminie 14 dni - do usunięcia naruszenia prawa.

Przenosząc omawiane regulacje na grunt niniejszej sprawy wskazać trzeba, iż zaskarżeniu do sądu administracyjnego podlega pismo z (...) lipca 2008 r. To właśnie pismo stanowi bowiem akt z zakresu administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Tymczasem w niniejszej sprawie organ w piśmie z (...) września 2008 r., będącym odpowiedzią organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zawarł błędne pouczenie o przysługującej stronie skardze do sądu administracyjnego, podczas gdy, skarga przysługuje na pismo z dnia (...) lipca 2008 r., które takiego pouczenia nie zawierało.

Powyżej wskazane okoliczności uprawdopodobniają brak winy w uchybieniu zakreślonego terminu.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., mając na uwadze zastosowanie się Skarżącego do treści art. 87 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.