V SA/Wa 4772/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2182238

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 stycznia 2016 r. V SA/Wa 4772/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson (spr.).

Sędziowie: WSA Mirosława Pindelska, NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2016 r. sprawy ze skargi Towarzystwa (...) Oddział w (...) na rozstrzygnięcie zawarte w piśmie Centrum Projektów Europejskich z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Towarzystwo (...) Oddział w W. złożyło wniosek o dofinansowanie pn. "(...)" w ramach Działania 4.3 współpraca ponadnarodowa Oś Priorytetowa IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa ramach konkursu (...) ogłoszonego przez Centrum Projektów Europejskich dalej "CPE".

Pismem z dnia (...) października 2015 r. sygn. (...) Centrum Projektów Europejskich poinformowało wnioskodawcę, iż w wyniku przeprowadzonej przez ekspertów oceniających CPE oceny formalnej wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia ogólnych kryteriów formalnych, tj.:

kryterium: Czy w przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące

1.

wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (o ile dotyczy);

2.

braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz

3.

utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie?

Towarzystwo (...) Oddział w W. pismem z dnia (...) listopada 2015 r. złożył protest na wynik negatywnej oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. Zdaniem Wnioskodawcy powyższa ocena jest niezasadna, ponieważ Wnioskodawca wskazał w pkt 4.5 Wniosku o dofinansowanie: "Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, nie występują powiązania między nimi". Zdaniem Wnioskodawcy zapis ten jednoznacznie i w sposób nie budzący wątpliwości odnosi się do kryteriów formalnych. Potwierdza to fakt, że osoby prowadzące ocenę formalną, w uzasadnieniu swojej oceny, same odniosły się do tego zapisu: "Wnioskodawca zadeklarował w treści wniosku brak powiązań między partnerami (...)" - tak więc zapis był czytelny, zrozumiały i zgodny z wymaganiami Regulaminu.

Odnosząc się do zarzutu braku sprecyzowania, o jakie powiązania, Wnioskodawca podkreślił, że w "Regulaminie konkursu" nie ma jednoznacznego wskazania, że we wniosku należy obligatoryjnie zawrzeć pełen zapis dot. powiązań, ani jak ma ten zapis brzmieć lub jakie informacje ma zawierać. Jeśli Wnioskodawca ma zawrzeć w treści wniosku konkretny zapis, w konkretnej formie, taka obligacja powinna zostać jednoznacznie wskazana w dokumentacji konkursowej. Wnioskodawca wskazał, że Regulamin zawiera tego typu wskazania w odniesieniu do innych wymagań, np.: "We wniosku o dofinansowanie wnioskodawca wskazuje formę zaangażowania i szacunkowy wymiar czasu pracy personelu projektu, niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych (etat/liczba godzin) (...)" (pkt. 3.3. Regulaminu).

Dalej odnosząc się do zarzutu dot. ogólności deklaracji Wnioskodawcy, Towarzystwo (...) Oddział w W. zauważyło, że pojęcie takie jest szersze i tym samym obejmuje także konkretne typy powiązań określone w Regulaminie - zgodnie z zasadami logiki. Ponadto kryterium odnosi się do zapisów załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1) - tj. przepisów dot. powiązań obowiązujących ogólnie w odniesieniu do podmiotów w Polsce i Unii Europejskiej. Tak więc sformułowanie mówiące o "braku powiązań między partnerami" domyślnie odnosi się tych właśnie zapisów. Ponownie - oceniający potwierdzili zrozumienie tego sformułowania. Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że w kontekście Regulaminu konkursu, wskazującego na tylko jedno odniesienie dot. powiązań - tj. nie pozostawiający wątpliwości o jakie powiązania chodzi ani możliwości wyboru spośród nich - należy uznać zapis we wniosku za, w sposób oczywisty, odnoszący się do tych treści. Ponownie - oceniający potwierdzili zrozumienie tego sformułowania.

Towarzystwo (...) Oddział w W. wskazało, że należy tu także wziąć pod uwagę ograniczenia techniczne generatora wniosków dot. ilości znaków możliwych do wprowadzenia w pkt 4.5 wniosku, oraz rozbudowany zakres informacji jakie należy w tym miejscu zamieścić (zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER). W tym kontekście Wnioskodawca, chcąc zamieścić maksimum informacji, stara się je przekazywać w sposób skrótowy. Stąd użycie sformułowania "nie występują powiązania między nimi" jest zasadne, a jak wskazano powyżej także zrozumiałe i jednoznacznie odnoszące się do zapisów Regulaminu.

Zdaniem Wnioskodawcy powyższe wykazuje, że negatywna ocena formalna jest niezasadna, ponieważ kryterium zostało spełnione. Osoby prowadzące ocenę formalną potwierdziły zadeklarowanie przez Wnioskodawcę braku powiązań między partnerami, podważając jedynie formę opisu. Jednak treść kryterium mówi o weryfikacji braku powiązań, a nie formy jego opisania. Przy braku jednoznacznego określenia oczekiwanej formy opisania, jej niespełnienie nie może być podstawą negatywnej oceny - przy zawarciu we wniosku jednoznacznej deklaracji braku powiązań.

Pismem z dnia (...) grudnia 2015 r. sygn. (...), CPE uznała, że protest nie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadniając negatywne rozpatrzenie protestu CPE podkreśliło, że Wnioskodawca nie zamieścił w treści wniosku informacji o braku powiązań zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 (wersja 1.1), co było wymagane postanowieniami Regulaminu konkursu, na podstawie którego, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020, właściwa instytucja przeprowadza konkurs, w związku z czym nie była możliwa ocena kwalifikowalności wnioskodawcy.

CPE podkreśliło, że powyższe wynika z zapisów Regulaminu konkursu (...), który w podrozdziałach: 2.6.1 Partnerstwo ponadnarodowe w ust. 9; 2.6.2 Partnerstwo krajowe w ust. 19 stanowi, iż informacja o udziale partnera powinna znaleźć się we wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Obowiązek ten został powtórzony w podrozdziale 4.1 Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie, gdzie ust. 4 stanowi, z zastrzeżeniem pkt 6, wnioskodawca wypełnia wniosek za pośrednictwem aplikacji SOWA, zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER 2014-2020 - wersja 1.1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. dostępną na stronie internetowej: www.sowa.efs.gov.pl.

Dalej CPE podkreśliło, że Instrukcja w polu 4.5 "Sposób zarządzania projektem" stanowi:

" (...) W przypadku projektu przewidzianego do realizacji w partnerstwie w punkcie 4.5 wniosku należy również zamieścić informację, że:

- wymogi dotyczące braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo".

Centrum Projektów Europejskich wskazało, że Wnioskodawca zadeklarował w treści wniosku o dofinansowanie tylko brak powiązań między partnerami. IOK zwróciło uwagę, że w obrocie gospodarczym mogą występować różnego rodzaju grupy powiązań, np. kapitałowe, majątkowe, kontraktowe, personalne. Ww. Instrukcja w związku z tym precyzowała konkretne rodzaje powiązań, których brak występowania wnioskodawca zobowiązany był zadeklarować względem partnerstwa w treści wniosku o dofinansowanie. Wskazanie we wniosku o dofinansowanie tylko na ogólny brak powiązań pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo, zdaniem CPE nie spełnia określonych w ww. Instrukcji warunków wskazujących na oba dokumenty - zarówno art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020, jak i Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych PO WER. Z tego powodu jedyną możliwością dla oceniających było wskazanie wartości logicznej "nie" i odrzucenie wniosku na tym kryterium.

CPE podkreśliło, że zgodnie z rozdziałem 5 Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, "ocena kryteriów obligatoryjnych lub zerojedynkowych polega na przypisaniu im wartości logicznych "tak", "nie" albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu". Podczas oceny formalnej, spełnienie wymogów oceniane jest co do zasady wyłącznie na podstawie brzmienia zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie - faktyczna sytuacja wnioskodawcy nie jest analizowana, a oceniający nie powinni domyślać się spełnienia określonych wymogów, nie dokonują też interpretacji zapisów - wymagane w dokumentach konkursowych informacje powinny wynikać wprost z treści wniosku o dofinansowanie. CPE stwierdziło, że w związku z brakiem precyzyjnej informacji określonej w Instrukcji i wymaganej zgodnie z regulaminem konkursu, jedyną możliwością dla oceniających na tym etapie oceny było odrzucenie wniosku za niespełnienie jednego z ogólnych kryteriów formalnych.

Zdaniem CPE wskazanie przez wnioskodawcę ograniczenia ilości znaków w punkcie 4.5 wniosku o dofinansowanie projektu jako przyczynę zastosowania skróconego zapisu dotyczącego braku powiązań, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo, nie może być argumentem zwalniającym wnioskodawcę z umieszczenia zrozumiałego dla oceniającego zapisu, który pozwoli w sposób jednoznaczny potwierdzić spełnienie danego kryterium. Brak wyraźnego wskazania informacji o braku powiązań w rozumieniu ustawy wdrożeniowej oraz SZOOP, zgodnie z brzmieniem ww. Instrukcji uniemożliwił oceniającym pozytywną ocenę przedmiotowego kryterium i spowodował, że jedyną możliwością dla oceniających było w wskazanie wartości logicznej "nie'" oraz odrzucenie wniosku na tym kryterium.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Towarzystwo (...) Oddział w W., wniosło o uwzględnienie skargi i stwierdzenie, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo, naruszenie to maiło istotny wpływ na wynik oceny i przekazanie jednocześnie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję oraz o zasądzenie na rzecz Wnioskodawcy zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonej informacji zarzuciło naruszenie:

1.

naruszenie art. 37 ust. 2 u.z.r.p. w zw. z pkt 5.2.1.3 Regulaminu konkursu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.3, Konkurs nr (...), dalej jako "Regulamin" poprzez dokonanie oceny projektu jako niespełniającego ogólnych kryteriów formalnych i przypisanie za informację zawartą w pkt 4.5 wniosku wartości "nie" na karcie ocen, z uwagi na nieprawidłowe udzielenie informacji we wniosku o dofinansowanie w zakresie braku powiązań pomiędzy partnerami, ponieważ informacja zawarta we wniosku nie jest zgodna z Instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 (wersja 1.1.) dalej jako "Instrukcja", podczas gdy w pkt 4.5 Wniosku o dofinansowanie wyraźnie umieszczono zapis: "Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, nie występują powiązania między nimi", co w sposób kompleksowy wskazuje na brak jakichkolwiek powiązań pomiędzy partnerami, tym samym ocena formalna powinna wskazywać wartość "tak" odnośnie informacji zawartej w pkt 4.5 wniosku.

2.

naruszenie art. 37 ust. 1 u.z.r.p., tj. naruszenie zasady rzetelności w zakresie dokonywanej oceny wniosku o dofinansowanie poprzez dokonanie dowolnej, a nie swobodnej, oceny formalnej, nieodpowiadającej kryteriom rzetelnej oceny opartej na zasadach prawidłowego rozumowania, wskazaniach wiedzy i doświadczenia życiowego przy braku zachowania obiektywizmu oraz wbrew zasadom logiki poprzez uznanie, iż zapis w pkt 4.5 wniosku o dofinansowanie w brzmieniu "Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, nie występują powiązania między nimi" nie spełnia wymogów wynikających z Instrukcji, gdyż nie wskazuje konkretnego rodzaju braku powiązań, w związku z czym oceniający nie wiedział o braku jakich powiązań podmiot zadeklarował, podczas gdy oświadczenie, w którym podmiot ubiegający się o dofinansowanie wskazuje ogólnie, że "nie występują powiązani między nimi" należy w sposób logiczny odczytać, jako brak jakichkolwiek powiązań pomiędzy partnerami, a zatem, jako spełniający kryterium wyboru projektu, ponadto odwołując się do treści pkt 5.2.3.1. Regulaminu i Instrukcji (str. 31) podmiot składający wniosek o dofinansowanie wiedział, że musi udzielić informacji w zakresie braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, gdyż wynika to wprost z tych dokumentów, jednocześnie oceniający zarzucając brak udzielenia informacji w zakresie rodzaju powiązań pomiędzy partnerami wskazują, że podmiot powinien wskazać, iż nie występują powiązania o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, tym samym zarówno Odwołujący jak i oceniający wiedzieli o tym jakich powiązań brak należy wykazać, zaś w Instrukcji wskazano, że należy udzielić informacji o braku powiązań, nie wskazano jak konkretnie ma brzmieć ten zapis.

W odpowiedzi na skargę Centrum Projektów Europejskich wniosło o jej oddalenie, podtrzymując swoje stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje;

Na wstępie rozważań należy wskazać, że zgodnie z art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem.

Z kolei przepis art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), stanowi, że sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach. Takimi przepisami szczególnymi są m.in. przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm., dalej: u.z.r.p.s.), które określają m.in. sposób wyboru projektów do dofinansowania oraz procedurę odwoławczą w sprawach dotyczących oceny projektów finansowanych ze środków programu operacyjnego. Jedynie w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie do postępowania przed sądami administracyjnymi stosuje się odpowiednio przepisy p.p.s.a., z wyłączeniami, o których mowa w art. 64 u.z.r.p.s.

Skarga nie jest zasadna.

Skarżąca zgłosiła wniosek o dofinansowanie projektu pt. "(...)" w Konkursie Nr (...) ogłoszonym w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, w IV Osi Priorytetowej: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3: Współpraca ponadnarodowa.

Powyższy Program Operacyjny został zatwierdzony przez Komisję Europejską 17 grudnia 2014 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący rolę Instytucji Zarządzającej (IZ), w myśl art. 9 ust. 1 pkt 1 u.z.r.p.s., opracował i ogłosił, zgodnie z art. 6 i 8 u.z.r.p.s., Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (SZOOP PO WER) z dnia 22 października 2015 r. oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 z dnia 1 kwietnia 2015 r. Regulacje zawarte w powyższych dokumentach wiązały uczestników Konkursu o Nr (...).

Ponadto zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 u.z.r.p.s. IZ powierzyła realizację przedmiotowego Konkursu Centrum Projektów Europejskich, jako Instytucji Pośredniczącej (IP). IP w myśl z art. 41 u.z.r.p.s. przeprowadzała Konkurs na podstawie określonego przez siebie Regulaminu z dnia 29 czerwca 2015 r.

Zatem wszystkie ww. dokumenty wraz z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz przepisami unijnymi wiązały strony przystępujące do Konkursu, w tym skarżącą.

Sama okoliczność, że wybór projektów do dofinansowania następował w trybie konkursowym (art. 38 ust. 1 pkt 1 u.z.r.p.s.) zobowiązywała uczestników do precyzyjnego wypełnienia wniosku zawierającego zgłaszany projekt. Po to zostały wydane, przez właściwe Instytucje - Zarządzającą i Pośredniczącą, dokumenty zawierające warunki, procedury działania tych Instytucji oraz zawierające wymagania dla uczestników Konkursu, aby w sposób przejrzysty, a nie dorozumiany, doszło do wyboru projektów spełniających jasno określone wymagania. Jest to warunek konieczny dla rzetelnego i bezstronnego wyboru projektu do dofinansowania.

Przechodząc na grunt przedmiotowej sprawy wskazać należy, że bezspornym jest, iż wniosek skarżącej został złożony jako " projekt partnerski". W punkcie 4.5 wniosku zostało napisane jedno zdanie dotyczące wykluczeń partnerów z możliwości dofinansowania i ich wzajemnych powiązań, tj: "Partnerzy nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, nie występują powiązania między nimi".

Zgodnie z treścią art. 33 ust. 6 u.z.r.p.s. porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1).

O tym, że partnerzy mogą złożyć projekt do dofinansowania w PO WER stanowił SZOOP na stronie 6 przywołując jednocześnie treść art. 33 ust. 6 u.z.r.p.s.

Regulamin Konkursu stanowił natomiast w pkt 5.2.3.1. w Ogólnych kryteriach formalnych, w Kryterium 7, że wnioskodawca zgodnie z SZOOP PO WER jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER. Dalej Regulamin wymagał w odniesieniu do partnerstwa ponadnarodowego (jak w przypadku skarżącej), w pkt w pkt 2.6.1.9 aby informacja o udziale partnera znalazła się we wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie. Regulamin w pkt 2.6.1.7. w wytłuszczonej uwadze wskazywał: "UWAGA! Zgodnie z art. 33 ust. 6 Ustawy, porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.Urz.UE.L 187 z 26.06.2014, str. 1)."

Ta sama uwaga i takie samo nakazanie aby informacja o udziale partnera znalazła się we wniosku o dofinansowanie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie została zapisana w pkt 2.6.2.9 i 2.6 lutego 19 R regulaminu, tj w części odnoszącej się do partnerstwa krajowego. Dalej Regulamin stanowił w pkt 4.1.4, że wnioskodawca wypełnia wniosek za pośrednictwem aplikacji SOWA, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO WER 2014-2020 z dnia 1 kwietnia 2015 r., dostępną na stronie internetowej: www.sowa.efs.gov.pl.

Tym samym powtórzono konieczność wypełnienia wniosku zgodnie z Instrukcją oraz w pkt 5.2.2.3 Regulaminu wskazano, że brak spełnienia któregokolwiek kryterium formalnego stanowi podstawę odrzucenia projektu.

W samej Instrukcji wypełniania wniosku w punkcie 4.5 zawarto szczegółowy opis zarządzania projektem, a w podpunkcie oznaczonym literą "c" nakazano zamieścić we wniosku informację, że zostały spełnione wymogi dotyczące powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SZOOP, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo. Dalej pod tym podpunktem litera "c" zapisano w ramce podkreślonej zaznaczonym tłem: "WAŻNE!. Podanie w punkcie 4.5 informacji w zakresie, o którym mowa w lit. "a-c" powyżej jest warunkiem niezbędnym do spełnienia jednego z ogólnych kryteriów formalnych obowiązujących w ramach PO WER".

W tym miejscu wskazać należy na brzmienie art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.:

"2. "Przedsiębiorstwa partnerskie" oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25% kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25%, pod warunkiem że nie są oni powiązani w rozumieniu ust. 3, indywidualnie ani wspólnie, z danym przedsiębiorstwem:

a)

publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. "anioły biznesu"), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1.250.000 EUR;

b)

uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk;

c)

inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego;

d)

niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

3. "Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a)

przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b)

przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c)

przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d)

przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy.

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane.

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych.

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego".

Zatem przepisy powyższe precyzują zakres powiązań miedzy partnerami, które to powiązania wykluczają ich projekt z dofinansowania. Słusznie organ uznał, że do tego pojęcia powiązań między partnerami odnosił się Regulamin Konkursu Nr (...) i wymagał poprzez odesłanie do zapisów Instrukcji wypełniania wniosku aby w składanym wniosku o dofinansowanie znalazł się stosowny zapis w brzmieniu odnoszącym się do regulacji z art. 33 ust. 6 u.z.r.p.s. w zw. z załącznikiem nr. I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Brak takiego odniesienia się do wskazanych powiązań czyni wniosek niespełniającym wymagań formalnych w Kryterium 7.

Nie zasługują na uwagę argumenty strony skarżącej, że użyte przez nią w pkt 4.5 wniosku sformułowanie, iż nie występują powiazania między partnerami, wyczerpuje wymagania formalne wniosku. Jest to zapis ogólny i nie precyzujący do jakich powiazań się odnosi, a te mogą być różne np. tylko podmiotowe lub tylko kapitałowe itp. Ma racje organ, iż tego zakresu powiazań nie można domniemywać w postępowaniu konkursowym, gdzie obowiązuje szczególny formalizm podkreślony w dokumentach stanowiących podstawę przeprowadzenia Konkursu. Wbrew zarzutom skargi Regulamin odsyłający do Instrukcji wypełniania wniosku i wymagający zapisów we wniosku zgodnych z tą Instrukcja zawiera regulację konieczną do obligatoryjnego zastosowania przez składającego wniosek o dofinansowanie. Jest to regulacja czytelna i nie wprowadzająca w błąd uczestników konkursu. Stanowi podstawę do wymagań formalnych wniosku. Nie zasługuje też na uwzględnienie zarzut skarżącej, iż konieczność ograniczenia liczby znaków graficznych we wniosku była przyczyną nadmiernego uproszczenia stosownego oświadczenia o braku powiazań miedzy partnerami. Wystarczyło odwołać się do treści przepisu art. 33 ust. 6 u.z.r.p.s. aby czytelnie wskazać zakres powiazań, do którego nawiązuje skarżąca w swoim oświadczeniu zawartym we wniosku o dofinansowanie.

Tym samym Sąd nie dopatrzył się naruszeń prawa wskazanych w skardze ani innych naruszeń mogących skutkować stwierdzeniem, że ocena projektu została przeprowadzona w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało wpływ na wynik sprawy, przez co należałoby sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia przez właściwą instytucję.

Ocena dokonana przez organ jest prawidłowa, a skarga jako nieuzasadniona podlega oddaleniu w myśl art. 61 ust. 8 pkt 2 u.z.r.p.s.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.