Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2815852

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 28 lipca 2016 r.
V SA/Wa 4708/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak (spr.).

Sędziowie WSA: Andrzej Kania, Michał Sowiński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym w dniu 28 lipca 2016 r. sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie przywrócenia i wydłużenia terminu na złożenie sprawozdania oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.