Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2009 r.
V SA/Wa 466/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi W. Z. na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia... grudnia 2008 r. Nr... w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie opisane w komparycji.

Zaskarżone postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców zostało doręczone dorosłemu domownikowi (żonie skarżącego) w dniu 27 stycznia 2009 r. na adres wskazany przez skarżącego w piśmie z 29 października 2008 r. k. 6 (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 10 akt adm.) wraz z pouczeniem o trybie i terminie wniesienia środka zaskarżenia oraz ze wskazaniem organu, za pośrednictwem którego skarga może zostać wniesiona (pouczenie zawarte w decyzji, k. 8 akt adm.).

Strona złożyła skargę na powyższe rozstrzygnięcie w dniu 2 marca 2009 r. (data na stemplu pocztowym - koperta, k. 5 akt sądowych) w trybie art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), dalej - p.p.s.a.

Zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W przypadku strony skarżącej termin do wniesienia skargi upłynął z dniem 26 lutego 2009 r., tak więc skargę wniesioną 2 marca 2009 r. na mocy art. 58 § 1 pkt 2 w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a. należało odrzucić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.