Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647675

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 7 stycznia 2010 r.
V SA/Wa 455/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S S.A. w W na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (..) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis postanawia: Zwrócić S S.A. w W ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę w wysokości 381 zł (trzysta osiemdziesiąt jeden złotych), uiszczoną w dniu (...) marca 2009 r., wpisaną do rejestru opłat sądowych w tym samym dniu pod poz. (...) tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 5 marca 2009 r. (data nadania pocztowego) skarżąca spółka- S S.A. w W wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2009 r. w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.

Od niniejszej skargi skarżąca uiściła wpis sądowy w kwocie 481 zł, który wpisano do rejestru opłat sądowych pod pozycję (...) w dniu (...) marca 2009 r.

Stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym wynosi100 zł.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że pozostała część uiszczonego wpisu sądowego jest nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), który stanowi, iż opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.