Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647673

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 maja 2009 r.
V SA/Wa 453/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabella Janson.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S.A. w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis postanawia: - nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie - wypłacić na rzecz S. S.A. w W. kwotę 708 zł (siedemset osiem złotych), tytułem zwrotu opłaty uiszczonej tytułem wpisu sądowego od skargi zarejestrowanej w rejestrze opłat sądowych w dniu 5 marca 2009 r. pod pozycją 4011.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca spółka w dniu (...) marca 2009 r. uiściła kwotę 808 zł tytułem wpisu od skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2193) wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym wynosi - 100 zł.

A zatem kwota 708 zł wpłacona na rachunek Sądu była nienależna i jako taka podlega zwrotowi na podstawie art. 225 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.