Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647672

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
V SA/Wa 452/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący:-sędzia WSA-Irena Jakubiec-Kudiura.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "S." S.A. z siedzibą w W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia (...) lutego 2009 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis postanawia: - zwrócić skarżącemu "S." S.A. z siedzibą w W. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie kwotę 121,00 (sto dwadzieścia jeden) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie (...) marca 2009 r. pod pozycję (...) tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z (...) marca 2009 r. Spółka "S." wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2009 r. w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis. Wraz z wniesioną skargą spółka uiściła wpis sądowy w sprawie w kwocie 221 zł. Wpłata ta została wpisana do rejestru opłat sądowych w dniu (...) marca 2009 r. pod poz. (...).

Stosowanie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, (...) wynosi 100 złotych. Tak więc w niniejszej sprawie, w której skarga została złożona na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. z (...) lutego 2009 r. należny jest wpis stały w wysokości 100 złotych.

Zgodnie z art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Mając powyższe na uwadze uznać należy, że nadpłacony wpis sądowy w kwocie 121 zł jest nienależny i jako taki podlega zwrotowi.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 225 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.