Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647662

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 13 listopada 2009 r.
V SA/Wa 438/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 września 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 438/09 w sprawie ze skargi E.K. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich dla gospodarstwa niskotowarowego postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z 12 marca 2009 r. (data nadania pocztowego) Skarżący - E.K. - wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) lutego 2009 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich dla gospodarstwa niskotowarowego.

Wyrokiem z dnia 23 września 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę.

Następnie, pismem z 24 października 2009 r., (data nadania pocztowego), E.K. zwrócił się z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył co następuje:

Stosownie do art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku, a w wypadku wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym - od dnia doręczenia odpisu sentencji.

Jak wynika z akt przedmiotowej sprawy Skarżący wraz z zawiadomieniem o wyznaczeniu terminu rozprawy otrzymał pouczenie, dotyczące sposobu oraz terminu złożenia ww. wniosku (zawiadomienie o rozprawie - karta 30 akt sądowych oraz zwrotne potwierdzenie odbioru - karta 33 akt sądowych).

W niniejszej sprawie termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wobec ogłoszenia wyroku w dniu 23 września 2009 r., upłynął w dniu 30 września 2009 r.

W świetle powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, mając na uwadze złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z uchybieniem terminu określonego dla jego wniesienia, na podstawie art. 141 § 2 i 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.