Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2812915

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 czerwca 2016 r.
V SA/Wa 4356/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Marek Krawczak po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy skargi D. sp. z o.o. z siedzibą w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. z dnia (...) września 2015 r. Nr (...) w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanawia - podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.