Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3001804

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 16 października 2018 r.
V SA/Wa 431/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Krawczak (spr.).

Sędziowie WSA: Izabella Janson, Jarosław Stopczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 października 2018 r. sprawy ze skargi S. W.-G. na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia... stycznia 2018 r. nr... w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania pomocy finansowej;

1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora W. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr... z dnia... października 2017 r.;

2. zasądza od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rzecz S. W.-G. kwotę 697 zł (słownie sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.