Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647649

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 2 lutego 2010 r.
V SA/Wa 414/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA-Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej K. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 24 listopada 2009 r., sygn. akt V SA/Wa 414/09 w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia... lutego 2009 r. nr... w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich postanawia: odrzucić skargę kasacyjną;

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 24 listopada 2009 r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę K. K. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia... lutego 2009 r., nr... w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich.

Pismem datowanym 29 grudnia 2009 r. skarżący wniósł osobiście sporządzoną skargę kasacyjną od rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 listopada 2009 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - dalej: p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Art. 175 § 2 p.p.s.a. stanowi, iż przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. W przedmiotowej sprawie powyższy wymóg nie został spełniony. Sprawa nie należy też do kategorii spraw opisanych w art. 175 § 3 p.p.s.a.

Mając zatem na uwadze, że skarżący osobiście sporządził skargę kasacyjną Sąd, na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.