Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647646

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11 lutego 2010 r.
V SA/Wa 41/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Anna Michałowska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi D. L. na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia... sierpnia 2008 r. Nr... w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy postanawia: - przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata... z Kancelarii Adwokackiej w W.,..., tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej kwotę... zł (... złotych sześćdziesiąt groszy) w tym: tytułem opłaty kwotę...zł (... złotych), tytułem 22% podatku od towarów i usług kwotę... zł (... złotych... groszy) oraz kwotę...zł (... złotych) tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków - opłata skarbowa uiszczona od pełnomocnictwa;

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia... lutego 2010 r. pełnomocnik skarżącego poinformował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, iż nie znalazł podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2009 r. sygn. akt V SA/Wa 41/09 oraz wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, oświadczając iż koszty te nie zostały opłacone przez skarżącego ani w całości ani w części. Jednocześnie pełnomocnik skarżącego przedstawił opinię prawną w tym przedmiocie i oświadczył, iż została ona również przesłana skarżącemu.

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późniejszymi zmianami) wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stawki wynagrodzenia i zasady ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej adwokata określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późniejszymi zmianami).

Przepis § 19 cytowanego rozporządzenia stanowi, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Zgodnie z § 20 wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części.

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b cytowanego rozporządzenia stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach, nie mniej niż 120 zł.

Zgodnie natomiast z § 2 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty (...) sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż pełnomocnik skarżącego poniósł koszt ustanowienia go pełnomocnikiem w kwocie... zł, został ustanowiony na etapie postępowania międzyinstancyjnego (nie prowadził sprawy w I instancji) oraz sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, która została wysłana do skarżącego, jak również wobec jego oświadczenia, że wynagrodzenie z tego tytułu nie zostało mu zapłacone, na podstawie art. 258 § 1 i § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.