Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647635

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 10 lipca 2009 r.
V SA/Wa 396/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Konrad Łukaszewicz (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi Z. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) grudnia 2008 r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymiaru należności celnych postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez: 1. zwolnienie od kosztów sądowych, 2. ustanowienie adwokata, o którego wyznaczenie zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w (...).

Uzasadnienie faktyczne

Z. R. wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł wystąpił z wnioskiem (sporządzonym na formularzu PPF z 3 lipca 2009 r.) o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata. W uzasadnieniu wniosku, jak i w oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wskazał, iż gospodarstwo domowe prowadzi wraz z żoną i synem, nie posiada nieruchomości, oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych, zaś jedynym źródłem utrzymania rodziny wnioskodawcy jest świadczenie rentowe w wysokości 471, 50 zł brutto (po potrąceniu kosztów komorniczych w wysokości 190,71 zł).

Rozpoznając wniosek zważyć należało, co następuje:

Prawo pomocy stanowi wyjątek od obowiązującej w postępowaniu przed sądem administracyjnym zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (wyrażonej w art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a. Stosownie do treści przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., może zostać ono przyznane osobie fizycznej w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania.

Wniosek skarżącej zasługuje na uwzględnienie w całości. Przede wszystkim wnioskodawca wraz z rodziną nie posiada wystarczającego źródła dochodu, które pozwoliłoby mu ponieść koszty związane z udziałem w postępowaniu sądowym oraz z zastępstwem profesjonalnego pełnomocnika. Wzięto pod uwagę, iż skarżący nie posiada oszczędności pieniężnych ani przedmiotów wartościowych, zaś uzyskiwane świadczenie rentowe zostało pomniejszone w toku prowadzonej egzekucji komorniczej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.