Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163071

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 21 marca 2016 r.
V SA/Wa 3868/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Piszczek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania ze środków unijnych przypadającej do zwrotu postanawia: zwrócić stronie skarżącej: G. Sp. z o.o. kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Warszawie w dniu (...) sierpnia 2015 r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

G. Sp. z o.o., uiściła kwotę 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) tytułem wpisu sądowego od skargi. Postanowieniem z dnia 29 stycznia 2016 r. Sąd odrzucił skargę jako wniesioną po terminie. Postanowienie to stało się prawomocne w dniu (...) lutego 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; zwanej dalej p.p.s.a.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.