Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2851531

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 9 lipca 2014 r.
V SA/Wa 37/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sędziowie: NSA Ewa Wrzesińska-Jóźków (spr.), WSA Tomasz Zawiślak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lipca 2014 r. sprawy ze skargi M.R. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia (...) października 2013 r., nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy; oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.