Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 647611

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2010 r.
V SA/Wa 359/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: przewodniczący-sędzia WSA-Krystyna Madalińska-Urbaniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.Q. na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia (...) grudnia 2008 r. nr (...) w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP postanawia: zwrócić L.Q. kwotę 400 (czterysta) złotych, tytułem zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego w wysokości 300 (trzysta) złotych wpisanego do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia (...) sierpnia 2009 r. pod pozycją (...), oraz tytułem zwrotu nadpłaconej opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem w wysokości 100 (sto) złotych wpisanej do rejestru opłat sądowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dnia (...) grudnia 2009 r. pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 lutego 2009 r. L.Q. wniosła do tut. Sądu skargę na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia 15 grudnia 2008 r. w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązania do opuszczenia terytorium RP.

W dniu 22 kwietnia 2009 r. Skarżąca uiściła w kasie tut. Sądu kwotę 300 zł tytułem wpisu sądowego należnego w sprawie (poz. wpisu w rejestrze opłat sądowych: (...)).

Następnie w dniu 5 sierpnia 2009 r. Skarżąca po raz kolejny uiściła w kasie tut. Sądu kwotę 300 zł tytułem wpisu sądowego w niniejszej sprawie. Uiszczoną kwotę wpisano do rejestru opłat sądowych pod poz. (...).

Pismem z dnia 8 grudnia 2009 r. Skarżąca zwróciła się o sporządzenie uzasadnienia wyroku wydanego w jej sprawie w dniu 1 grudnia 2009 r., uiszczając przy tym kwotę 100 zł tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis wyroku z uzasadnieniem (poz. wpisu w rejestrze opłat sądowych: (...)).

W dniu 17 grudnia 2009 r. Skarżąca odpowiadając na wezwanie Sądu do uiszczenia opłaty za sporządzenie uzasadnienia wyroku uiściła na rachunek bankowy tut. Sądu kwotę 100 zł. Uiszczoną kwotę wpisano do rejestru opłat sądowych tut. Sądu w dniu (...) grudnia 2009 r. pod poz. (...).

Stosowanie do § 2 ust. 3 pkt 8) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193), wpis sądowy w niniejszej sprawie wynosi 300 zł. Jak wynika natomiast z treści przepisu § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. Nr 221, poz. 2192), opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia wynosi 100 zł.

Stosownie do treści art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Mając powyższe na uwadze wskazać należy, że Skarżąca nadpłaciła kwotę 400 zł, dlatego też uznać należało, iż kwota 400 zł jako nienależna winna zostać zwrócona.

W tym stanie rzeczy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie ww. przepisów orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.