V SA/Wa 3531/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - OpenLEX

V SA/Wa 3531/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1753725

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. V SA/Wa 3531/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Beata Blankiewicz-Wóltańska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie z dnia... października 2014 r. nr... w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona i opisana w komparycji decyzja została doręczona w dniu 20 października 2014 r. (dowód: zwrotne potwierdzenie odbioru - k. 234 akt adm.) wraz z pouczeniem o terminie wniesienia środka zaskarżenia (pouczenie zawarte w decyzji, k. 236 akt adm.). Strona wniosła skargę na powyższe rozstrzygnięcie bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w dniu 28 listopada 2014 r. przekazał skargę zgodnie z właściwością do organu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Stosownie do art. 54 § 1 p.p.s.a., skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że w przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego sąd ten powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd pod adresem właściwego organu administracji (por. T.Woś, H.Krysiak-Molczyk, M. Romańska - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Komentarz, Warszawa 2005, str.248).

W myśl powyższego za datę wniesienia skargi do sądu administracyjnego nie może być więc uznana data nadania jej przez stronę skarżącą w urzędzie pocztowym, natomiast należało przyjąć, iż był nią dzień, w którym Sąd nadał skargę na adres organu właściwego, co nastąpiło w dniu 28 listopada 2014 r. Trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upłynął natomiast w dniu 19 listopada 2014 r., wobec czego skarga w sprawie niniejszej została wniesiona z uchybieniem terminu do dokonania tej czynności i Sąd z mocy art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.